Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Program rozvoja obce Brusno 2021 -2028 Prieskum verejnej mienky

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení spoluobčania a priatelia obce Brusno,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2028 správne nasmerovali naše ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci. Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja obce Brusno na roky 2021-2028. Priložený dotazník slúži obci k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti a jej postoju k problémom našej obce. Obec zaujímajú naše návrhy ako tieto problémy riešiť a na čo sa prednostne zamerať..

Venujme prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Obec ďakuje za vyplnenie dotazníka. Náš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja našej obce. Vyplnený dotazník je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 15. júla 2021.

1 Dotazník vyplnil
Povinná odpoveď

2 Vek
Povinná odpoveď

3 Zamestnanie
Povinná odpoveď

4 Vzdelanie
Povinná odpoveď

5 Pri spracovaní stratégie dlhodobého rozvoja našej obce by sa podľa Vás mala pozornosť prioritne venovať oblasti: (zoraďujte podľa dôležitosti od 1 po 16. (1 – najdôležitejšia) Podržte myš na ikonke a posúvajte do žiadaného poradia
Povinná odpoveď

 • 1. nezamestnanosť
 • 2. vzhľad obce a krajiny
 • 3. podnikanie a tvorba pracovných miest
 • 4. bývanie
 • 5. oddych a šport
 • 6. vzdelávanie a osveta
 • 7. sociálna starostlivosť
 • 8. zdravotníctvo
 • 9. kriminalita a bezpečnosť
 • 10. deti a mládež
 • 11. technická infraštruktúra
 • 12. neprispôsobivá skupina obyvateľov
 • 13. životné prostredie
 • 14. korupcia
 • 15. komunikácia s obyvateľmi
 • 16.
Ostáva 100 znakov

6 Myslíte, že obec venuje dostatočnú pozornosť sociálnej oblasti (bývanie, pomoc v núdzi, starostlivosť o dôchodcov a zdravotne postihnutých, charitatívna činnosť a iné)
Povinná odpoveď

7 Myslíte, že sa v obci venuje dostatočná pozornosť práci s deťmi a mládežou?
Povinná odpoveď

8 Myslíte si, že v obci je dostatočné množstvo zariadení a služieb občianskej vybavenosti vzhľadom na blízkosť služieb v meste Banská Bystrica?
Povinná odpoveď

9 Ak ste uviedli Nie, označte ktoré zariadenia je potrebné dobudovať (môžete vyznačiť viacero oblastí) ak to nechcete uviesť, označte Iné a napíšte NIČ.
Povinná odpoveď

10 Ak ste označili ktoré zariadenie treba dobudovať, napíšte konkrétne aké zariadenia by to mali byť alebo napíšte NEVIEM.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

11 Ste za to, aby obec podporovala mimovládne organizácie a občianske iniciatívy vykonávajúce aktívnu činnosť v prospech obyvateľov obce a okolia?
Povinná odpoveď

12 Akú prioritnú dopravu (za prácou, do školy, za lekárom a pod.) využívate v každodennom živote? Viete si predstaviť nejakú alternatívnu dopravu šetrnú k životnému prostrediu? (dopíš do kolonky iné)
Povinná odpoveď

13 Ako hodnotíte úroveň služieb v obci (známka 1-výborne a známka 5- nedostatočne)?
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
služby obyvateľstvu
zdravotnícke služby
sociálne služby
práca s ľuďmi, komunikácia
zariadenia pre obchod
údržba zelene a zelené plochy
administratívne služby (pošta, samospráva...)
riešenie kriminality
parkovanie
možnosti pre voľný čas a oddych
služby pre cestovný ruch
služby pre deti a mládež
údržba komunikácií a chodníkov
iné

14 Ktorý projekt (napr. stavba, aktivita, podujatie a pod.), realizovaný obcou za posledných 6 rokov považujete za najlepší z hľadiska zvýšenia kvality života obyvateľov (ak neviete uveďte neviem)
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

15 Myslíte si, že je v obci bezpečne a poriadok?
Povinná odpoveď

16 Z akého zdroja ste najčastejšie informovaní o živote a podujatiach v obci a okolí?
Povinná odpoveď

17 Ako by ste ohodnotili kvalitu krajiny a prírody vo Vašom okolí (na stupnici od 1-5, pričom 1= výborné, 5 = nedostatočné)?
Povinná odpoveď

0/5

18 Ako nakladáte s odpadom?
Povinná odpoveď

19 Ktorá iná zaujímavosť (okrem kúpeľov) v obci príp. mikroregióne je podľa Vás tak zaujímavá, že by pritiahla návštevníkov a pomohla rozvoju cestovného ruchu aj v samotnej obci?
Povinná odpoveď

20 Ako hodnotíte kúpeľníctvo v obci, aké sú dopady na život obce, čo nám kúpele berú a čo zase dávajú? (označte, prípadne aj popíšte)
Povinná odpoveď

21 Napíšte svoj názor, čo by sa v kúpeľoch malo zlepšiť tak, aby sa obec stala lepším hostiteľom.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

22 Ako hodnotíte celkovú životnú úroveň v obci? 5 hviezdičiek -najlepšie
Povinná odpoveď

0/5

23 Myslíte si, že by sa v obci mohlo rozvíjať aj podnikanie (výroba, služby, remeslá, iné)? Keď áno, tak aké? Popíšte alebo uvedte neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

24 Čo konkrétne by ste navrhli na zlepšenie života obyvateľov v obci? Popíšte alebo uvedte neviem.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

25 Akú formu komunikácie samosprávy obce (obecný úrad, poslanci) s občanmi uprednostňujete?
Povinná odpoveď

26 Ako môže občan pomôcť rozvoju obce?
Povinná odpoveď