Mediálna výchova v primárnom vzdelávaní

Milí pedagógovia, v rámci výskumu pre účely diplomovej práce Vás chcem požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý je zameraný na mediálnu výchovu a jej dôležitosť na vyučovacích hodinách na prvom stupni základných škôl. Cieľom dotazníka je zistiť úroveň implementácie mediálnej výchovy ako prierezovej témy do vyučovacieho procesu, použité koncepty mediálnej výchovy a trendy mediálnej výchovy. Dotazník je anonymný a Váš názor je dôležitý, preto Vás chcem poprosiť o úprimné odpovede na nižšie uvedené otázky. Vopred Vám ďakujem za spoluprácu.

Spustiť dotazník