.

Dotazník k ZP: Role art direction: Důležitost vizuální komunikace a brand identity v módním průmyslu / The role of art direction: The importance of visual communication and brand identity in the fashion industry

Dobrý den, věnujte prosím 10 minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku k mé bakalářské práci. Děkuji, Khali 🫶🏻

Hi, please take 10 minutes of your time to fill out the following questionnaire for my bachelor's thesis. Thank you Khali 🫶🏻

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví? / What is your gender?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
2

Kolik je Vám let? / How old are you?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
3

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? / What is your highest level of education?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
4

Jaký je váš měsíční příjem? / What is your monthly income?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
5

Odkud pocházíte? (země) / Where are you from? (country)

6

Jak velkou důležitost dáváte módě ve vašem životě? / How much importance do you give to fashion in your life?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
7

Jak často nakupujete módní produkty? / How often do you purchase fashion products?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
8

Zajímáte se o nové trendy v módě / sledujete módní novinky? /Are you interested in new trends in fashion / do you follow fashion news?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
9

Jestliže ano, kde nejčastěji narážíte na reklamy? / If yes, where do you bump into these commercials?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
10

Jaký typ reklamy vás nejvíce ovlivňuje při nákupu módních produktů? / What type of commercial influences you the most when buying fashion products?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Jak často se setkáváte s kampaněmi módních značek v médiích? / How often do you see campaigns of fashion brands in media?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
12

Setkali jste se někdy s pojmem “vizuální komunikace”? / Have you ever heard of the term "visual communication"?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
13

Setkali jste se někdy s pojmem pojmem “brand identity”? / Have you ever heard of the term "brand identity"?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
14

Setkali jste se někdy s pojmem "art direction"? / Have you ever heard of the term "art direction"?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
15

Jak důležitá je pro vás vizuální přitažlivost a estetika kampaně při rozhodování o nákupu módních produktů? / How important is the visual appeal and aesthetics of a campaign when you are deciding to purchase fashion products?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
16

Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: "Vizuální prvky kampaně mě motivují k nákupu více než textové prvky." / To what extent do you agree with the following statement: “Visual elements of campaign motivate me to purchase more than text elements.”

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
17

Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: "Vizuální komunikace pomáhá komunikovat positioning značky (luxusní značka, tradiční značka, moderní značka, experimentálná značka apod.).

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
18

Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: "Vizuální komunikace kampaně má větší storytelling než jenom textové prvky." / To what extent do you agree with the following statement: “Visual communication of a campaign has more storytelling than only text elements.”

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
19

Jaké aspekty vizuální komunikace módní značky vás nejvíce oslovují? / What aspects of a fashion brand's visual communication appeal to you the most?

Vyberte jednu nebo více odpovědí. / Choose one or more options.
20

Jak často vás reklama osloví svým unikátním vizuálním zpracováním?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
21

Pokud ano, máte konkrétní příklad kampaně, která vás oslovila a proč? / If yes, do you have a specific example of a campaign that appealed to you and why?

Just state the name of the brand and the reason why the campaign appealed to you.
22

Může podle vás strategická vizuální komunikace módní značky potenciálně ovlivnit chování zákazníků? / Do you think strategic visual communication of a fashion brand can potentially influence customer’s behavior?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
23

Dalo by se říct, že vizuální komunikace je pro vás rozhodujícím faktorem při nákupu módních produktů? / Would you say that visual communication is a deciding factor for you when buying fashion products?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
24

Proč je podle vás důležité, aby módní značky dbali větší pozornost na vizuální komunikaci a brand identitu? / Why do you think it's important for fashion brands to pay more attention to visual communication and brand identity?

Vyberte jednu nebo více odpovědí. / Choose one or more options.
25

Máte tendenci více nakupovat produkty módní značky, které komunikují vizuálně atraktivní kampaně a podobně komunikují na jejich sociálních médiích? / Do you tend to buy more products from a fashion brands that communicate visually appealing campaigns and likely communicates on their social media?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
26

Změnili jste někdy módní značku kvůli tomu, že vás konkurenční značka více zaujala jejich vizuální komunikací v kampani či na sociálních sítích? / Have you ever switched fashion brands because a competitor's visual communication on campaign or social media appealed to you more?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
27

Souhlasíte s tvrzením, že vizuální komunikace ovlivňuje vaše vnímání módních značek? / Do you agree with the statement that visual communication affects your perception of fashion brands?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
28

Příklad 1 / Example 1

Prosím nic neodpovídejte, jen se podívejte na kampaň 1. / Please don't answer anything, just watch the campaign 1.
29

Příklad 2 / Example 2

Prosím nic neodpovídejte, jen se podívejte na kampaň 2. / Please don't answer anything, just watch the campaign 2.
30

Která kampaň vás na první pohled více oslovila? / Which campaign appealed to you more at first glance?

Vyberte jednu odpověď
31

Proč si to myslíte? Odůvodněte svojí odpověď. / Why do you think that? Justify your answer.

32

Jaké pocity ve vás vyvolala Kampaň 1? / How did Campaign 1 make you feel?

33

Jaké pocity ve vás vyvolala Kampaň 2? / How did Campaign 2 make you feel?

34

S kterým typem kampaně více rezonujete? / Which campaign type do you resonate with the most?

Vyberte jednu odpověď. / Choose one option.
35

Proč si to myslíte? Odůvodněte svojí odpověď. / Why do you think that? Justify your answer.

36

Jaký je podle vás hlavní důvod, proč stále více módních značek implementuje principy vizuálního komunikace? / What do you think is the main reason more fashion brands are implementing visual communication principles?

Vyberte jednu nebo více odpovědí. / Choose one or more options.