Implementácia OMAHA systému v rodine so sluchovo postihnutým dieťaťom

Dobrý deň!

Moje meno je Natália Nagyová a som študentkou 3.ročníka v odbore ošetrovateľstvo na UKF v Nitre. Dovoľte mi prosím obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na analýzu zisťovania k mojej bakalárskej práci. Dotazník je anonymný, všetky Vaše údaje využijem iba ku spracovaniu svojej bakalárskej práce. V jednotlivých otázkach zaškrtnite tú variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď. Za Vašu ochotu a čas strávený pri vypĺňaní dotazníka Vám vopred ďakujem.

Vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

Váš vek?
Povinná odpoveď

Kedy ste zistili poruchu sluchu vášho dieťaťa?
Povinná odpoveď

Akú stratu sluchu má Vaše dieťa?
Povinná odpoveď

Anatómia
Povinná odpoveď

Slabé-1
Podpriemerné-2
Priemerné-3
Nadpriemerné-4
Výborné-5
Aké sú podľa Vás Vaše vedomosti o anatómií ucha a jeho funkcií?
Aké sú podľa Vás Vaše vedomosti o prenose sluchu a jeho poruchách?

Technické vybavenie/ zručnosti
Povinná odpoveď

Takmer vôbec-1
Menej často-2
Často-3
Zvyčajne-4
Pravidelne-5
Využíva Vaše dieťa kompenzačné techniky?
Využíva Vaše dieťa pomocné zariadenia ku kompenzačným technikám?
Používate Vy a Vaše dieťa rôzne komunikačné postupy?
Spolupracuje Vaše dieťa pri vyšetreniach sluchu?
Absolvuje Vaše dieťa audiometrické vyšetrenia?
Máva Vaše dieťa rôzne infekčné ochorenia ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu jeho sluchu?
Testujete batérie načúvacích aparátov Vášho dieťaťa?
Dávate čistiť načúvacie aparáty Vášho dieťaťa technikom?
Čistíte uši Vášho dieťaťa?
Používate pomôcky slúžiace na elimináciu vlhkosti načúvacích aparátov?
Dávate robiť Vášmu dieťaťu odtlačky ucha?
Vyskytuje sa u Vášho dieťaťa bolesť počas nosenia načúvacích aparátov/iných kompenzácií sluchu?
Nastavuje načúvacie aparáty/kochleárne implantáty Vášho dieťaťa lekár?
Nastavuje načúvacie aparáty/kochleárne implantáty Vášho dieťaťa technik?

Informovanosť/ komunikácia
Povinná odpoveď

Takmer vôbec-1
Menej často-2
Často-3
Zvyčajne-4
Pravidelne-5
Sú Vám výsledky testov vysvetlené správne?
Kontaktujete lekára pri zmenách sluchu Vášho dieťaťa?
Plánujete s lekárom Vášho dieťaťa nasledujúce lekárske intervencie/vyšetrenia?
Spolupracuje lekár Vášho dieťaťa s inými odborníkmi v danom odbore?
Informuje Vás o nových technológiách/liečebných postupoch/nárokoch na úhradu lekár Vášho dieťaťa?
Informuje Vás o nových technológiách/ liečebných postupoch/nárokoch na úhradu podporná skupina rodičov?
Informuje Vás o nových technológiách/ liečebných postupoch/nárokoch na úhradu zdravotná poisťovňa či iná inštitúcia?
Navštevujete s Vaším dieťaťom rôzne špecializované centrá?
Získavate potrebné informácie v špecializovaných centrách?
Navštevujete s Vašim dieťaťom detského psychológa?
Pomáha Vášmu dieťaťu v škole odborný asistent?
Ak Vaše dieťa navštevuje normálne školské zariadenie prispôsobujú množstvo učiva jeho schopnostiam?
Je Vaše dieťa za je ho poruchu sluchu šikanované?
Stretávate s nepríjemnými rekciami okolia na postihnutie Vášho dieťaťa?
Nachádzate dostatok overených informácií na internete?
Nachádzate dostatok overených informácií v knižniciach?
Dostávate dostatok informácií od lekára Vášho dieťaťa o správnej technike použitia kompenzačných pomôcok?
Rozumiete všetkému čo Vám lekár Vášho dieťaťa vysvetľuje?
Vediete si evidenciu chorôb/infekcií Vášho dieťaťa?

Ďakujem za Váš čas pri vypĺňaní môjho dotazníka.