Dotazník zameraný na vlastnosti manažéra

Vážená pani, vážený pán,

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou bakalárskej práce na tému: „Manažment biosférických rezervácií“. Zámerom dotazníka je preskúmať vlastnosti a spôsob manažmentu biosférických rezervácií doma a v zahraničí. Bakalárska práca je súčasťou vedecko-výskumného projektu APVV 200108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií. 

Spustiť dotazník