LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

GOK-bevraging: doelgroep ouders

Enquête beëindigd.

Beste ouder(s)

We vernemen graag jullie mening over onze schoolwerking en ouderbetrokkenheid. Daarom vragen we jullie deze vragenlijst in te vullen. We krijgen graag jullie antwoord terug vóór 15 december.

We zullen je zeker informeren over de resultaten van deze bevraging en gaan er zelf mee aan de slag binnen onze GOK-werking. Zo proberen we voor elke leerling gelijke onderwijskansen aan te bieden.

1 Ik ben een ouder. Mijn zoon/dochter zit(ten) in volgende klas(sen):
Vereist antwoord

2 Ik voel me welkom op de school.
Vereist antwoord

3 Ik word betrokken bij de werking van de school via:
Vereist antwoord

Ja
Neen
brieven
sociale media (Facebook, website van de school)
de planningsagenda van mijn zoon/dochter
ouderavonden

4 Heeft u opmerkingen bij vraag 3? We lezen ze graag.

1500 tekens resterend

5 De communicatie naar ouders gebeurt in een duidelijke, begrijpbare taal (mondelinge info, brieven, schoolagenda...).
Vereist antwoord

6 Ik vind de website van de school duidelijk en aantrekkelijk.
Vereist antwoord

7 Volgende voorstellen heb ik om de website duidelijker of aantrekkelijker te maken:

1500 tekens resterend

8 Nu de schoolkrant (Jozefientje) niet meer bestaat, zou ik graag een nieuwsbrief op de website terugvinden.
Vereist antwoord

9 Ik begrijp de afspraken en leefregels die op school gelden (schoolreglement).
Vereist antwoord

10 Ik word goed geïnformeerd over de schoolvorderingen van mijn zoon/dochter.
Vereist antwoord

11 Ik vind dat de school mijn zoon/dochter goed begeleidt in het leren leren.
Vereist antwoord

12 Ik vind dat de school mijn zoon/dochter goed begeleidt in het maken van een studiekeuze.
Vereist antwoord

13 Ik bekijk de punten van mijn zoon/dochter via Schoolonline.
Vereist antwoord

14 Ik heb als ouder nood aan tips rond het studeren voor mijn zoon/dochter.
Vereist antwoord

15 Ik word tijdig op de hoogte gebracht van problemen bij mijn zoon/dochter.
Vereist antwoord

16 Samen met de school wordt er naar een oplossing voor een probleem gezocht.
Vereist antwoord

17 Als mijn zoon/dochter zich niet goed voelt op school, weet ik waar ik terecht kan.
Vereist antwoord

18 Ik ken de meldknop (om pestgedrag te melden of te melden dat de leerling zich niet goed voelt…) die op de website staat.
Vereist antwoord

19 Ik kreeg de kans om mijn zoon/dochter tijdens een openlesmoment, de opendeurdag, een klasproject... op school aan het werk te zien.
Vereist antwoord

20 Indien neen, zou ik hier zeker aan deelnemen.

21 Ik zou graag hebben dat de school meer activiteiten organiseert waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten.
Vereist antwoord

22 Ik ben reeds lid of zou graag lid worden van het oudercomité.
Vereist antwoord

23 Ik vind dat ik als ouder voldoende inspraak heb in de werking van de school.
Vereist antwoord

24 Over volgende punten zou ik willen meepraten:

1500 tekens resterend

25 Ik vind dat de school kostenbesparend werkt.
Vereist antwoord

26 Mijn zoon/dochter doet vakantiewerk om (een deel van) de schoolkosten te betalen (boeken, meerdaagse uitstappen...).
Vereist antwoord

27 Ik hoor via mijn zoon/dochter dat het lesgeven op school boeiend en uitdagend is.
Vereist antwoord

28 De lessen sluiten aan bij de leefwereld van mijn zoon/dochter.
Vereist antwoord

29 Ik vind dat de school voldoende rekening houdt met leerlingen met een andere culturele achtergrond.
Vereist antwoord

30 Ik vind dat de school veel inspanningen doet om een aangename leer- en leefomgeving te creëren.
Vereist antwoord

31 Ik weet dat volgende initiatieven bestaan op school:
Vereist antwoord

Ja
Neen
projectdagen
middagactiviteiten
leerlingenraad
peter-meterschap
peer support project

32 Mijn zoon/dochter heeft een hobby en neemt deel aan activiteiten buitenshuis (sport, academie, jeugdbeweging...).
Vereist antwoord

33 Ik zou het goed vinden als er na schooltijd vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden op de school (bv. sport, muziek …).
Vereist antwoord

34 Waar kan de school nog meer op inzetten?
Vereist antwoord

Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
werken aan het welbevinden van iedere leerling
werken aan een aangename klassfeer waar iedereen zichzelf kan zijn
werken aan de taalvaardigheid bij iedere leerling
meer inspraak geven aan leerlingen
de vakken koppelen aan studiebezoeken, sprekers uit het werkveld...
ouders betrekken bij de werking
goede begeleiding bij studiekeuze of overstap naar andere richting

35 Heeft u nog andere suggesties waarop de school meer kan inzetten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

36 Heeft u als ouder nog vragen voor de school?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

37 Ik zou deze school aan andere ouders aanbevelen omdat...

1500 tekens resterend