ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERZNO - REWITALIZACJA

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Świerzno potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego, przestrzennego środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno, który będzie realizowany w latach 2018-2023.
Wymagana odpowiedź

W których sołectwach Gminy Świerzno Pani/Pana zdaniem jest najwięcej problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych?
Wymagana odpowiedź

Problemy przestrzenne
Problemy infrastrukturalne
Problemy społeczne
Problemy gospodarcze
Problemy środowiskowe (ekologiczne)
Ciesław
Chomino
Gostyń
Gostyniec
Jatki
Kaleń
Osiecze
Stuchowo
Świerzno

Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem?
Wymagana odpowiedź

Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jakie problemy w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych sołectw?(max 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jakie problemy w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Które sołectwa Gminy Świerzno, powinny być poddane procesowi rewitalizacji? (max 3)
Wymagana odpowiedź

Dlaczego Pani/Pana zdaniem ten/te obszar/-y wymaga/-ją rewitalizacji – proszę o wskazanie, jakie problemy są najbardziej odczuwalne na tym obszarze?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie kierunki działań należy podjąć, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego? (max 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności warto, Pani/Pana zdaniem, wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w Gminie Świerzno? (2 max odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

A. Miejsce zamieszkania (sołectwo)
Wymagana odpowiedź

B. Płeć
Wymagana odpowiedź

C. Wiek
Wymagana odpowiedź

D. Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

E. Aktywność zawodowa
Wymagana odpowiedź