Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro klíčové aktéry: Jak formovat přeshraniční spolupráci Rakousko - Česká republika pro období 2021–2027?

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

program Interreg Rakousko - Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Jeho financování pomáhá příhraničním regionům růst a propojovat se. Program buduje přeshraniční důvěru a propojuje lidi a instituce v mnoha oblastech, jako jsou inovace, přírodní a kulturní dědictví i místní aktivity sociálních a jiných aktérů.

Nyní nastal čas připravit nový program na období let 2021–2027 a společně s vámi udělat další krok ve vzájemné spolupráci! Zástupci obou zemí i příhraničních regionů se dohodli na souboru předběžně vybraných priorit a konkrétních cílů, které jsou považovány za nejdůležitější pro přeshraniční spolupráci mezi oběma našimi zeměmi.

V průzkumu, jež se vám dostává do rukou, vyzýváme a žádáme vás, klíčové aktéry z programového území, abyste nám poskytli zpětnou vazbu a své nápady k námi navržené programové strategii. Naším cílem je získat a vyhodnotit příspěvky a náměty pro budoucí projekty od odborníků z řešeného území.

Veškeré informace potřebné ke zdárnému vyplnění dotazníku a k jeho porozumění naleznete přímo v jeho jednotlivých částech a otázkách. Přesto je možné a užitečné ještě před vyplněním průzkumu nahlédnout do návrhu programové strategie, kterou naleznete na tomto odkaze: https://www.at-cz.eu/cz/novinky/interreg-2021_2027-vas-nazor-nas-zajima

Pozn.: Jelikož je však celý proces přípravy programu veden v anglickém jazyce, je i tento návrh programové strategie k dispozici pouze v angličtině.

Očekáváme, že vyplnění průzkumu by Vám nemělo zabrat více, než 10-15 minut. Dovolujeme si upozornit, že průzkumu se lze účastnit pouze do 15.února ledna 2021, kdy bude ukončen, a výsledky budou následně vyhodnoceny.

V případě jakýchkoli dalších dotazů či případných technických obtíží kontaktujte prosím společný sekretariát programu na adrese: js.atcz@crr.cz.

Další informace najdete také na webových stránkách programu https://www.at-cz.eu.

1. Z jakého regionu pocházíte?

2. Jakého charakteru, co do věcného zaměření, je Vaše instituce

3. Jakého charakteru, dle čl. 6 Obecného nařízení, je Vaše instituce?

4. Účastnili jste se aktivně předchozích programů přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika?

PROSÍME OHODNOŤTE Z POHLEDU VAŠÍ ORGANIZACE, VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ (TAKZVANÝCH „SPECIFICKÝCH CÍLŮ“) NAVRŽENÝCH K REALIZACI V RÁMCI PROGRAMU, PRO PŘESHRANIČNÍ REGION.

1 hvězdička = velmi nízký význam 4 hvězdičky = velmi vysoký význam

5. Specifický cíl “Výzkum a inovace”, realizující následující typovou aktivitu: 1.1 Výzkum a inovace ve společných tématických oblastech

0/4

6. Specifický cíl “Přizpůsobení se změnám klimatu”, realizující následující typovou aktivitu: 2.1 Spolupráce v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

0/4

7. Specifický cíl “Ochrana přírody a biologická rozmanitost”, realizující následující typové aktivity: 2.2 Společné ekologické vodní hospodářství a ochrana před povodněmi, 2.3 Společné řešení biologické rozmanitosti

0/4

8. Specifický cíl “Vzdělávání a odborná příprava”, realizující následující typovou aktivitu: 3.1 Zlepšení nabídek přeshraničního vzdělávání v rámci základních, středních, vysokých a odborných škol

0/4

9. Specifický cíl “Kultura a cestovní ruch”, realizující následující typové aktivity: 3.2 Modernizace společného turistického regionu, 3.3 Ochrana, zachování a propagace kulturního dědictví

0/4

10. Specifický cíl “Právní a institucionální spolupráce”, realizující následující typové aktivity: 4.1 Zvýšení kvality veřejné správy vedoucí ke zlepšení služeb občanům a odstranění přeshraničních překážek v dlohodobém horizontu, 4.2 Projekty malého rozsahu směřující ke zlepšení kulturních, sociálních a ekonomických vztahů v příhraničním regionu

0/4

V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ JSOU NAVRŽENY KONKRÉTNÍ AKTIVITY, KTERÉ JSOU PLÁNOVÁNY K PODPOŘE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU. Pozn.: kromě témat uvedených níže bude také realizován Tzv. Fond malých projektů (aktivity typu People-to-people směřující ke zvyšování vzájemné důvěry), jež se však níže mezi specifickými cíli neuvádí.

PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY PROSÍM ZHODNOŤTE JEJICH RELEVANCI A VÝZNAM. PROSÍME U JENDOTLIVÝCH OTÁZEK NEVYBÍREJTE VÍCE, NEŽ MAXIMÁLNÍ POČET AKTIVIT TAK, JAK JE UVEDENO V POZNÁMCE POD KAŽDOU OTÁZKOU (nižší, než maximální počet, vybrat lze).

11. Které z aktivit v oblasti výzkumu a inovací specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 5 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

12. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

13. Které z aktivit v oblasti přizpůsobení se změnám klimatu specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 5 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

14. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

15. Které z aktivit v oblasti ekologického vodního hospodářství specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 3 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

16. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

17. Které z aktivit v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 5 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

18. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

19. Které z aktivit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 3 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

20. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

21. Které z aktivit v oblasti cestovního ruchu specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 5 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

22. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

23. Které z aktivit v oblasti kultury specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 3 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

24. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

25. Které z aktivit v oblasti právní a institucionální spolupráce specifikovaných níže považujete za nejdůležitější a měly by podle Vás být podporovány programem AT-CZ 2021-2027?

Vyberte MAXIMÁLNĚ 3 z níže uvedených, které považujete za nejrelevantnější.

26. Dokážete si představit, že byste realizovali projekt v rámci tohoto konkrétního cíle budoucího programu?

27. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější typy aktivit, které by měl program Interreg AT-CZ 2021-2027 podporovat v rámci Fondu malých projektů? Prosíme navrhněte:

Zbývá 1500 znaků

28. Zvažujete obecně účast v česko - rakouském programu přeshraniční spolupráce na období 2021–2027?

29. V případě potřeby stručně uveďte jakékoli další poznámky, komentáře, návrhy nebo doporučení k programu.

Zbývá 1500 znaků