Wysyłam Ankieta...

Ankieta: Badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących doradztwo dla JST

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest zbadanie popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta jest kierowana do podmiotów świadczących usługi doradcze dla JST.

Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 12 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.

lub naciśnij Enter

Część I. Państwa oferta usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenie najbliżej opisujące podmiot, który Pani/Pan reprezentuje (niezależnie od formy prawnej). Jesteśmy podmiotem...

50

Kolejne pytania będą dotyczyły wyłącznie projektów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych) .

2. W jakich obszarach świadczą Państwo usługi doradcze lub szkoleniowe dla samorządów (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu):

Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe
Usługi doradcze i szkoleniowe
Brak usług
Edukacja
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Rozwój terenów wiejskich
Planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami oraz polityka mieszkaniowa
Rewitalizacja
Inwestycje
Wdrażanie innowacji
Gospodarowanie energią i ochrona środowiska
Gospodarowanie odpadami
Polityka mieszkaniowa
Transport i komunikacja
Sport, turystyka i rekreacja
Fundusze UE
Spółki komunalne
Zamówienia publiczne
Zasoby ludzkie i kadry
Marketing i PR
Kontrola zarządcza

3. Czy są inne obszary działalności JST, w których świadczycie Państwo usługi doradcze i / lub szkoleniowe? Jak duże jest to zapotrzebowanie?

500

4. Jakiego typu usługi doradcze lub szkoleniowe zrealizowali Państwo w ciągu ostatniego roku (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

5. Ile projektów doradczych lub szkoleniowych dla samorządów przeciętnie realizują Państwo w ciągu roku:

Część II. Rynek usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów:

bariery i potrzebne zmiany

1. Z jakimi barierami borykają się podmioty takie jak reprezentowana przez Panią/Pana instytucja przy oferowaniu usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

2. Jakie działania są w Pani/Pana opinii wskazane w celu poprawienia dostępności i jakości usług doradczych i szkoleniowych dla JST oraz ułatwienia JST korzystania z tych usług:

Zdecydowanie istotne
Dość istotne
Raczej nieistotne
Zdecydowanie nieistotne
Trudno powiedzieć
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie zlecania usług doradczych (np. jak przygotować dokumentację)
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie realizacji usług doradczych (np. jak monitorować jakość usługi)
Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Wprowadzenie regionalnych systemów certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Uproszczenie prawa zamówień publicznych w zakresie zlecania usług doradczych i szkoleniowych
Przeprowadzenie na szczeblu centralnym lub regionalnym wstępnego postępowania przetargowego w celu utworzenia listy akredytowanych podmiotów doradczych
Ułatwienie współpracy między JST i wymianę wiedzy na poziomie lokalnym
Wspieranie rozwoju forów i platform współpracy oraz zrzeszeń JST i pracowników samorządowych mających na celu wymianę wiedzy między JST
Stworzenie platformy internetowej z aktualizacjami w obszarach prawa właściwego dla JST
Wspieranie partnerstw mniejszych JST w zakresie wspólnego korzystania z dostępnej oferty w celu obniżenia kosztów usług
Wspieranie stowarzyszeń JST w zakresie tworzenia i realizacji oferty doradczej i szkoleniowej
Żadne działania nie są konieczne

3. Jeśli inne działania są wskazane, proszę napisać jakie:

500

Część III. Rekomendacje

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do Roku 2020 przewidziano powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – podmiotu pełniącego rolę szkoleniową i mentorską dla JST, zajmującego się upowszechnianiem dobrych praktyk, wspieraniem wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie zarządzania i wdrażania polityki rozwoju na poziomie funkcjonalnym i lokalnym

Jaką formę – w Pani/Pana opinii – powinno przyjąć idealne doradztwo dla JST? Jak powinno działać CWD, żeby możliwie efektywnie wspierać JST?

500

Część IV. Pytania metryczkowe

Przypominamy, że wszelkie informacje zdobyte w badaniu są poufne. Dane z tej części ankiet potrzebne są jedynie do analizy statystycznej zebranego materiału.

1. Proszę określić rodzaj podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje:

50

2. W jakich województwach znajdują się główne biura podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje:

3. Na jakim obszarze działa / świadczy usługi podmiot, który Pani / Pan reprezentuje (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)

4. Nazwa podmiotu (opcjonalnie)

Wszystkie zebrane dane będą poufne, nazwa podmiotu zostanie wykorzystana wyłącznie do analizy krzyżowej i weryfikacji danych pozyskanych w ramach badania desk research.

500

Dziękujemy Państwu za aktywne włączenie się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów.