Wysyłam Ankieta...

Ankieta: Badanie kontekstowe z pracownikami JST

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest zbadanie popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta jest kierowana do pracowników JST, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut.

Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są anonimowe i traktowane jako poufne. Wśród uczestników zostanie rozlosowany nowoczesny tablet.

Dziękujemy za udział w badaniu.

lub naciśnij Enter

Część I. Praktyki związane z korzystaniem z usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów

1. Jak ocenia Pani / Pan fakt korzystania przez JST z usług doradczych?

2. Jak ocenia Pani / Pan zapotrzebowanie na usługi doradcze i szkoleniowe w Państwa JST w obszarze, w którym Pani / Pan pracuje:

3. Czy Pani / Pana urząd korzysta ze zorganizowanego wsparcia oferowanego przez inne samorządy lub organizacje / związki samorządów? (np. stowarzyszenia poszczególnych samorządowych grup zawodowych, wymiana dobrych praktyk między stowarzyszeniami JST, mentoring).

4. Czy w ciągu ostatniego roku w Pani/Pana JST / zespole / jednostce organizacyjnej zlecono projekt doradczy (oferowany przez podmiot prywatny, publiczny lub przedstawicieli trzeciego sektora), który dotyczył obszaru Pani / Pana działalności?

4 A. W jakiego rodzaju projekt doradczy był(a) Pani/Pan zaangażowana w ciągu ostatniego roku (w charakterze zlecającego, członka zespołu projektowego po stronie zlecającego itp.)? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu)

Byłam / Byłem zaangażowana/y
Nie byłam / byłem zaangażowana/y, ale inne osoby z mojego zespołu były
Nie zlecaliśmy takich usług, ale uważam, że mamy potrzeby w tym obszarze
Nie dotyczy
Analizy przedrealizacyjne (na etapie planowania inwestycji)
Analizy finansowe, doradztwo podatkowe
Strategie rozwoju – kompleksowe przygotowanie całej strategii
Strategie rozwoju –przygotowanie ekspertyzy cząstkowej – stanowiącej tylko element strategii
Badania / konsultacje społeczne
Zarządzanie projektami
Przygotowanie wniosków o fundusze UE
Ewaluacje projektów
Kontrole, audyty
Doradztwo prawne
Wsparcie przetargowe

4 B. Czy był(a) Pani / Pan zaangażowana(y) w inny projekt doradczy dla JST? Jeśli tak, proszę napisać jaki:

500

4 C. Jak ocenia Pani / Pan jakość otrzymanych usług?

4 D. Co wg Pani / Pana wpływa pozytywnie na jakość otrzymanych usług?

Bardzo istotne
Raczej istotne
Raczej nieistotne
Zdecydowanie nieistotne
Trudno powiedzieć
Precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie rozeznania rynkowego przed zleceniem usług
Wprowadzenie kryteriów pozacenowych przy zlecaniu usług
Opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących zlecania i realizacji projektów doradczych (np. dot. bieżącej komunikacji)
Przeprowadzenie formalnej ewaluacji projektu
Współpraca z podmiotem publicznym
Współpraca z organizacją sektora trzeciego / pozarządową
Współpraca z firmą
Współpraca z dużym podmiotem
Współpraca z podmiotem, który ma siedzibę na terenie naszego JST
Inne

4 E. Czy wg Pani / Pana istnieją inne czynniki, które wpływają na jakość otrzymanych usług? Jeśli tak, proszę napisać jakie:

500

4 F. Jakie są źródła finansowania projektów doradczych i szkoleniowych, w których Państwo uczestniczą? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

4 G. Proszę podać nazwy podmiotów, z których usług Państwo korzystali:

500

4 A. Dlaczego w Pani/Pana opinii w ciągu zeszłego roku nie zlecono projektu doradczego lub zewnętrznego szkolenia, które dotyczyło obszaru Pani / Pana działalności (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

5. Gdyby mogła Pani / Pan swobodnie wybierać podmiot świadczący usługi doradcze lub szkoleniowe dla Pani / Pana urzędu, najchętniej współpracował(aby) Pani / Pan z:

50

Część II. Rynek usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów

1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność usług doradczych i szkoleniowych dla JST na terenie Państwa samorządu w obszarze, w którym Pani / Pan pracuje? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdej kolumnie)

Bardzo dobrze
Dobrze
Słabo
Bardzo słabo
Trudno powiedzieć
Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe

2. Jakie wg Pani / Pana są braki w ofercie usług doradczych i szkoleniowych dla JST na terenie Państwa samorządu? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w obu kolumnach)

Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe
Zbyt małe zróżnicowanie oferty / typów usług
Brak usług o wysokiej jakości
Nierzetelni wykonawcy
Brak usług innowacyjnych
Brak zrozumienia specyfiki działalności JST przez podmioty świadczące usługi
Zbyt wysokie ceny
Inne
Nie ma braków w ofercie

3. Jeśli istnieją inne braki, proszę napisać jakie?

500

4. Jakie instytucje świadczące doradztwo i/lub szkolenia dla samorządów działają w Państwa regionie? Prosze wymienić te podmioty, o których istnieniu już Państwo wiedzą (przedsiębiorstwa prywatne, podmioty trzeciego sektora non-profit, podmioty publiczne np. organizacje lub związki samorządowe i samorządowe jednostki organizacyjne)

500

5. Jakie działania są w Pani / Pana opinii wskazane w celu poprawienia dostępności i jakości usług doradczych i szkoleniowych dla JST oraz ułatwienia JST korzystania z tych usług:

Zdecydowanie istotne
Dość istotne
Raczej nieistotne
Zdecydowanie nieistotne
Trudno powiedzieć
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie zlecania usług doradczych (np. jak przygotować dokumentację)
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie realizacji usług doradczych (np. jak monitorować jakość usługi)
Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Wprowadzenie regionalnych systemów certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Uproszczenie prawa zamówień publicznych w zakresie zlecania usług doradczych i szkoleniowych
Przeprowadzenie na szczeblu centralnym lub regionalnym wstępnego postępowania przetargowego w celu utworzenia listy akredytowanych podmiotów doradczych
Ułatwienie współpracy między JST i wymiany wiedzy na poziomie lokalnym
Wspieranie rozwoju forów i platform współpracy oraz zrzeszeń JST i pracowników samorządowych mających na celu wymianę wiedzy między JST
Stworzenie platformy internetowej z aktualizacjami w obszarach prawa właściwego dla JST
Wspieranie partnerstw mniejszych JST w zakresie wspólnego korzystania z dostępnej oferty w celu obniżenia kosztów usług
Wspieranie stowarzyszeń JST w zakresie tworzenia i realizacji oferty doradczej i szkoleniowej

Część III. Rekomendacje

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do Roku 2020 przewidziano powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – podmiotu pełniącego rolę szkoleniową i mentorską dla JST, zajmującego się upowszechnianiem dobrych praktyk, wspieraniem wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie zarządzania i wdrażania polityki rozwoju na poziomie funkcjonalnym i lokalnym

Jaką formę – w Pani/Pana opinii – powinno przyjąć idealne doradztwo dla JST? Jak powinno działać CWD, żeby możliwie efektywnie wspierać JST?

500

Część IV. Pytania metryczkowe

Przypominamy, że wszelkie informacje zdobyte w badaniu są poufne. Dane z tej części ankiet potrzebne są jedynie do analizy statystycznej zebranego materiału.

1. Proszę określić typ samorządu, który Pani / Pan reprezentuje:

2 A. Proszę określić liczbę mieszkańców Państwa gminy:

2 B. Proszę określić liczbę mieszkańców Państwa powiatu lub miasta na prawach powiatu:

3. Nazwa JST

500

4. Województwo

5. Pani / Pana stanowisko

500

6. Obszar funkcjonalny, w którym Pani / Pan pracuje

50

Część V. Losowanie nagrody

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Pani /Pana dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do kontaktu w przypadku wylosowania nagrody. Proszę zaznaczyć poniższe odpowiedzi.

1. Czy chce Pani / Pan uczestniczyć w losowaniu nagrody, którą jest nowoczesny tablet?

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę, Administratorowi Danych Osobowych PCG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17 lok. 11, 90-344 Łódź, KRS: 0000340695, REGON: 142095602, na przetwarzanie moich danych osobowych w celu losowania nagrody wśród uczestników badania ankietowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)). Jestem świadomy/a, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgody udzieliłem/am dobrowolnie.

2. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana w losowaniu powyższej nagrody.

3. Imię?

500

4. E-mail?

500

5. Telefon?

500

Dziękujemy Państwu za aktywne włączenie się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów.