Wysyłam Ankieta...

Ankieta: Badanie zapotrzebowania JST na usługi wsparcia

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którego celem jest zbadanie popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego.

Ankieta jest kierowana do sekretarzy lub decydentów JST – marszałków województw. Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.

lub naciśnij Enter

Część I. Praktyki Państwa Urzędu związane z korzystaniem z usług doradczych

i szkoleniowych dla samorządów

1. Jak ocenia Pani / Pan fakt korzystania przez JST z usług doradczych?

2. Jak ocenia Pani / Pan zapotrzebowanie na usługi doradcze i szkoleniowe JST w Państwa Urzędzie? (proszę o zaznaczenie odpowiedzi w każdym wierszu)

Bardzo duże
Raczej duże
Raczej małe
Bardzo małe
Trudno powiedzieć
Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe

3. Jak ocenia Pani / Pan zapotrzebowanie na usługi doradcze i szkoleniowe w Państwa Urzedzie w poniższych obszarach?

Bardzo duże
Raczej duże
Raczej małe
Bardzo małe
Trudno powiedzieć
Edukacja
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Rozwój terenów wiejskich
Planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami oraz polityka mieszkaniowa
Rewitalizacja
Inwestycje
Wdrażanie innowacji
Gospodarowanie energią i ochrona środowiska
Gospodarowanie odpadami
Transport i komunikacja
Sport, turystyka i rekreacja
Fundusze UE
Spółki komunalne
Zamówienia publiczne
Zasoby ludzkie i kadry
Marketing i PR
Kontrola zarządcza

4. Czy inne obszary działalności JST wymagają wsparcia doradczego i/lub szkoleniowego? Jak duże jest to zapotrzebowanie?

500

5. Czy Pani / Pana Urząd organizuje doradztwo / szkolenia dla innych samorządów?

5 A. W jakiej formie realizowali Państwo usługi szkoleniowe lub doradcze dla innych samorządów?

50

6. Czy Pani / Pana Urząd korzysta ze zorganizowanego wsparcia oferowanego przez inne samorządy lub organizacje / związki samorządów? (np. stowarzyszenia poszczególnych samorządowych grup zawodowych, wymiana dobrych praktyk między stowarzyszeniami JST, mentoring).

7. Czy w ciągu ostatniego roku Państwa Urząd skorzystał z usług doradczych lub szkoleniowych dla samorządów (oferowanych przez podmioty prywatne, publiczne lub przedstawicieli trzeciego sektora)?

7 A. Z jakiego typu usług doradczych skorzystano w Państwa JST w ciągu ostatniego roku? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)

Korzystaliśmy
Nie korzystaliśmy, ale mamy potrzeby w tym obszarze
Nie korzystaliśmy i nie mamy takiej potrzeby
Trudno powiedzieć
Analizy przedrealizacyjne (na etapie planowania inwestycji)
Analizy finansowe, doradztwo podatkowe
Strategie rozwoju – kompleksowe przygotowanie całej strategii
Strategie rozwoju –przygotowanie ekspertyzy cząstkowej – stanowiącej tylko element strategii
Badania / konsultacje społeczne
Zarządzanie projektami
Przygotowanie wniosków o fundusze UE
Ewaluacje projektów
Kontrole, audyty
Doradztwo prawne
Wsparcie przetargowe
Inne

7 B. Jeśli skorzystano z innych typów usług doradczych, proszę napisać z jakich:

500

7 C. Jak ocenia Pani / Pan jakość otrzymanych usług?

7 D. Co wg Pani / Pana wpływa pozytywnie na jakość otrzymanych usług?

Bardzo istotne
Raczej istotne
Raczej nieistotne
Zdecydowanie nieistotne
Trudno powiedzieć
Precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie rozeznania rynkowego przed zleceniem usług
Wprowadzenie kryteriów pozacenowych przy zlecaniu usług
Opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących zlecania i realizacji projektów doradczych (np. dot. bieżącej komunikacji)
Przeprowadzenie formalnej ewaluacji projektu
Współpraca z podmiotem publicznym
Współpraca z organizacją sektora trzeciego / pozarządową
Współpraca z firmą
Współpraca z dużym podmiotem
Współpraca z podmiotem, który ma siedzibę na terenie naszego JST
Inne

7 E. Jeśli inne czynniki wpływają na jakość otrzymanych usług, proszę napisać jakie:

500

7 F. Jakie są źródła finansowania projektów doradczych i szkoleniowych, w których Państwo uczestniczą? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

7 G. Proszę podać nazwy podmiotów, z których usług Państwo korzystali:

500

7 A. Dlaczego nie korzystali Państwo z usług doradczo-szkoleniowych (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):

50

8. Gdyby mogła Pani / mógł Pan swobodnie wybierać podmiot świadczący usługi doradcze lub szkoleniowe dla Pani / Pana Urzędu, najchętniej współpracował(aby) Pani / Pan z:

Część II. Rynek usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów

1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność usług doradczych i szkoleniowych dla JST na terenie Państwa województwa? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu)

Bardzo dobrze
Dobrze
Słabo
Bardzo słabo
Trudno powiedzieć
Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe

2. Jakie wg Pani / Pana są braki w ofercie usług doradczych i szkoleniowych dla JST na terenie Państwa województwa? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi w obu kolumnach)

Usługi doradcze
Usługi szkoleniowe
Zbyt małe zróżnicowanie oferty / typów usług
Brak usług o wysokiej jakości
Nierzetelni wykonawcy
Brak usług innowacyjnych
Brak zrozumienia specyfiki działalności JST przez podmioty świadczące usługi
Zbyt wysokie ceny
Inne
Nie ma braków w ofercie

3. Jeśli istnieją inne braki w ofercie usług doradczych, proszę napisać jakie:

500

4. Jak ocenia Pani / Pan ofertę usług doradczych i szkoleniowych dla JST na terenie Państwa województwa w następujących obszarach:

Bardzo dobrze
Dobrze
Słabo
Bardzo słabo
Trudno powiedzieć
Edukacja
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Rozwój terenów wiejskich
Planowanie przestrzenne, zarządzanie nieruchomościami oraz polityka mieszkaniowa
Rewitalizacja
Inwestycje
Wdrażanie innowacji
Gospodarowanie energią i odpadami
Transport i komunikacja
Sport, turystyka i rekreacja
Ochrona środowiska
Fundusze UE
Spółki komunalne
Zamówienia publiczne
Finanse
Zasoby ludzkie i kadry
Marketing i PR
Kontrola zarządcza

5. Jeśli istnieją inne obszary usług doradczych w Państwa województwie, proszę wskazać, jakie to obszary i jak oceniają Państwo dostępną ofertę usług doradczych i szkoleniowych w tej tematyce:

500

6. Jakie instytucje świadczące doradztwo i/lub szkolenia dla samorządów działają w Państwa regionie? Prosze wymienić te podmioty, o których istnieniu już Państwo wiedzą (przedsiębiorstwa prywatne, podmioty trzeciego sektora non-profit, podmioty publiczne np. organizacje lub związki samorządowe i samorządowe jednostki organizacyjne)

500

7. Jakie działania są w Pani / Pana opinii wskazane w celu poprawienia dostępności i jakości usług doradczych i szkoleniowych dla JST oraz ułatwienia JST korzystania z tych usług:

Zdecydowanie istotne
Dość istotne
Raczej nieistotne
Zdecydowanie nieistotne
Trudno powiedzieć
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie zlecania usług doradczych (np. jak przygotować dokumentację)
Opracowanie i wdrożenie centralnych standardów dla JST na etapie realizacji usług doradczych (np. jak monitorować jakość usługi)
Wprowadzenie ogólnopolskiego systemu certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Wprowadzenie regionalnych systemów certyfikacji podmiotów świadczących usługi doradcze
Uproszczenie prawa zamówień publicznych w zakresie zlecania usług doradczych i szkoleniowych
Przeprowadzenie na szczeblu centralnym lub regionalnym wstępnego postępowania przetargowego w celu utworzenia listy akredytowanych podmiotów doradczych
Ułatwienie współpracy między JST i wymiany wiedzy na poziomie lokalnym
Wspieranie rozwoju forów i platform współpracy oraz zrzeszeń JST i pracowników samorządowych mających na celu wymianę wiedzy między JST
Stworzenie platformy internetowej z aktualizacjami w obszarach prawa właściwego dla JST
Wspieranie partnerstw mniejszych JST w zakresie wspólnego korzystania z dostępnej oferty w celu obniżenia kosztów usług
Wspieranie stowarzyszeń JST w zakresie tworzenia i realizacji oferty doradczej i szkoleniowej

Część III. Rekomendacje

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do Roku 2020 przewidziano powołanie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – podmiotu pełniącego rolę szkoleniową i mentorską dla JST, zajmującego się upowszechnianiem dobrych praktyk, wspieraniem wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się w zakresie zarządzania i wdrażania polityki rozwoju na poziomie funkcjonalnym i lokalnym

Jaką formę – w Pani/Pana opinii – powinno przyjąć idealne doradztwo dla JST? Jak powinno działać CWD, żeby możliwie efektywnie wspierać JST?

500

Część IV. Pytania metryczkowe

Przypominamy, że wszelkie informacje zdobyte w badaniu są poufne. Dane z tej części ankiet potrzebne są jedynie do analizy statystycznej zebranego materiału.

1. Województwo

2. Pani / Pana stanowisko

500

Dziękujemy Państwu za aktywne włączenie się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów.