POR FAVOR, TEN EN CUENTA QUE: Esto es una previsualización de la encuesta, las respuestas NO serán guardadas. Si desea llenar la encuesta, haga clic aquí.

ENQUESTA SOBRE EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN TREBALLS SOBRE INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ, EN RELACIÓ A PROBLEMES QUE AFECTEN LA SEGURETAT

Encuesta finalizada.

Benvolgut instal·lador,

Aquest qüestionari pretén identificar quins aspectes de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió comporten riscos de seguretat. Principalment, en aquest cas, els riscos van associats a dues qüestions: provocar incendis o electrocució.

En general, el problema es presenta sobretot en instal·lacions antigues, obsoletes, mal mantingudes, manipulades, o sobrecarregades.

Les empreses instal·ladores i professionals del sector són els qui millor coneixen la problemàtica REAL, a peu de carrer, d’aquelles instal·lacions en que han d’intervenir. Li demanem que, en omplir aquesta enquesta es centri exclusivament en aspectes QUE COMPORTEN RISC A PERSONES O BENS.

L'enquesta és totalment anònima i el resultat servirà per emprendre iniciatives que serveixin per promoure millores en aquest àmbit.

Gràcies per invertir el seu temps en contestar aquesta enquesta.

Salutacions,

FEDERACIÓ DE GREMIS D'EMPRESES INSTAL·LADORES DE CATALUNYA (AGIC-FERCA)

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA

1 Des de quin any es dedica professionalment a instal·lacions elèctriques?
Respuesta requerida

20 caracteres restantes

2 Sobre els elements de la instal·lació elèctrica que s'indiquen, amb quina periodicitat i a on acostumeu a trobar els problemes de seguretat més importants?
Respuesta requerida

Gairebé sempre
Sovint
Rarament
Mai
Escomesa de la finca
Línia General d'Alimentació i quadre de comptadors
Cablejat zones comuns (p.e. escala o aparcament)
Quadres i subquadres elèctrics
Cablejat interior de l'habitatge o local
Endolls individuals
Accessoris com lladres o prolongacions
Xarxa de terra

3 Sobre els elements endollats que s'indiquen, amb quina periodicitat i a on acostumeu a trobar els problemes de seguretat més importants?
Respuesta requerida

Gairebé sempre
Sovint
Rarament
Mai
Nevera
Rentadora
Assecadora
Rentaplats
Forn Elèctric
Placa cuina electrònica
Extractor cuina
Estufes elèctriques
Llums
TV
Equip informàtica
Altres

4 Quina seria la freqüència i els motius d'intervenció d'un tècnic sobre una instal·lació elèctrica?
Respuesta requerida

Ordenar arrossegant amunt i avall cada filera de més freqüent a menys freqüent sent 1 el més freqüent i 9 el menys freqüent

  • 1. Emissió de certificats tècnics (CIE, BRIE, etc.)
  • 2. Intervencions sobre l'escomesa de la finca o local (CGP)
  • 3. Intervencions sobre els quadres de comptadors
  • 4. Incorporació de presa de terra
  • 5. Actualització del quadre general o subquadres (substitució de fusibles per magnetotèrmics, diferencials, etc.)
  • 6. Recablejat de l'habitatge/local
  • 7. Reparació d'avaries a l'instal·lació interior (endolls, punts de llum o aparells)
  • 8. Ampliacions de la instal·lació (nous circuits, nous receptors, endolls, etc.)
  • 9.
100 caracteres restantes

5 Quina seria la freqüència amb la que detecta defectes sobre una instal·lació elèctrica?
Respuesta requerida

Gairebé sempre
Sovint
Rarament
Mai
Seccions insuficients
Aïllament insuficient
Connexions i caixes de connexió amb defectes (ús de cinta aïllant, connexions deficients, caixes trencades o sense tapa, etc.)
Endolls trencats, mal subjectats, envellits o inadequats
Manca de proteccions o proteccions en mal estat en el quadre de proteccions (interruptors automàtics, diferencials o fusibles)
Xarxa de terra
Altres

6 Quantes vegades s'ha trobat amb una instal·lació elèctrica que hagi provocat un incendi?
Respuesta requerida

7 En cas afirmatiu a la pregunta anterior,

En cas de contestar una o més d'una.

No
No ho sé
Coneix el motiu que el/les va provocar?
Van intervenir els bombers?

8 Ha intervingut alguna vegada sobre una instal·lació on s'hagués produït una electrocució?
Respuesta requerida

9 En cas afirmatiu a la pregunta anterior,

En cas de contestar una o més d'una.

No
No ho sé
La persona afectada va ser hospitalitzada?

10 Suggeriments sobre els canvis que caldria introduir en l'actual reglamentació de baixa tensió

1500 caracteres restantes