LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Roadmap voor vermindering van klimaat- en luchtemissies van vrachtvervoer

Enquête beëindigd.

Geachte,

Met het klimaatakkoord van Parijs in 2015 werden concrete engagementen aangegaan voor het terugdringen van de broeikasgassen. Het ambitieniveau is hoog en het traject naar een lagere uitstoot is nog niet duidelijk, ook niet voor het goederentransport. Sweco, Vrije Universiteit Brussel (MOBI) en VIL onderzoeken in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid welke maatregelen de meest kansrijke zijn om zowel broeikasgassen als luchtemissies terug te dringen.

Met deze bevraging willen we een beroep doen op uw kennis van de logistieke sector. U bent immers goed op de hoogte van wat er in de praktijk mogelijk is, wat de toekomst brengt, waar er opportuniteiten liggen en wat de valkuilen zijn.

De resultaten van de bevraging worden meegenomen en uitgediept in het verdere onderzoeksproces. Het doel is om te komen tot een roadmap die aangeeft wat de meest kostenefficiënte, logische en haalbare weg is om de ambities tijdig te behalen. Dit zal de basis worden voor het politieke en maatschappelijke debat over maatregelen voor het goederentransport t.a.v. klimaat en luchtvervuiling.

Deze bevraging peilt naar het belang van verschillende criteria en hoe u bepaalde maatregelen inschat op vlak van tijdshorizon, impact en haalbaarheid.

Het doorlopen van de vragenlijst zal slechts 10 minuten in beslag nemen! De respondenten van deze bevraging worden op de hoogte gehouden van de resultaten.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden enkel anoniem en geaggregeerd met antwoorden van andere respondenten geanalyseerd en besproken met sectorspecialisten.

Dank voor uw medewerking!