Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro rodiče z města Náchod

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí rodiče,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jeho vyplnění nám velmi pomůže v práci. Děkujeme.

Poznámka: Pokud se otázka skládá pouze ze slova "Proč?", zajímá nás důvod vaší odpovědi, kterou jste označili v otázce, která byla před ní. Uvedu příklad: Otázka "Území města Náchod považuji pro moje dítě/děti za bezpečné." - vyberete jednu z možností ANO či NE. Následuje otázka "Proč?" - napíšete proč považujete území města Náchod pro vaše dítě/děti za bezpečné (pokud jste zaškrtli ANO), nebo naopak proč nepovažujete území města Náchod pro vaše dítě/děti za bezpečné (pokud jste zaškrtli NE).

Název školy, kterou navštěvuje Vaše dítě/navštěvují Vaše děti
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Zaškrtněte prosím, jaký typ školy Vaše dítě navštěvuje.
Povinná odpověď

Pokud navštěvuje ZŠ, jakou třídu?

U každé věty zaškrtněte jedno okénko, které vyjadřuje Váš názor.

ANO
SPÍŠE ANO
SPÍŠE NE
NE
Domnívám se, že mě škola o pokroku mého dítěte/mých dětí dobře informuje.
Škola poskytuje jasné informace o tom, jak mohu svému dítěti/svým dětem doma pomoci s prací do školy.
Mé dítě/děti musí být často doučováno/doučovány.
Škola si váží všech rodin stejně bez ohledu na jejich zázemí.
Moje dítě/děti pravidelně chodí do kroužků a účastní se dalších aktivit, které se konají v polední pauze a po škole.
Rodiče jsou školou pravidelně informováni, co se ve škole děje a mění.
Ještě než se ve škole provedou nějaké změny, rodiče jsou dotázáni na svůj názor.
Rodiče jsou zváni na různorodé akce pořádané školou.
Do dění ve škole se cítím být zapojen/zapojena.
Prostředí ve škole, kam chodí moje dítě/děti, považuji za bezpečné.
Myslím si, že moje dítě/děti chodí rádo/rády do školy.
Domnívám se, že moje dítě/děti chodí ze školy příliš unavené.
Jsem rád/ráda, že moje dítě/děti chodí do této školy.
Myslím si, že tato škola má ve srovnání s ostatními školami v okolí dobré jméno.
Škola nabízí dostatek možností pro pohybové aktivity.
Myslím si, že mé dítě/děti je spokojeno/jsou spokojeny se stravou ve školní jídelně.

Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy, kterou Vaše dítě navštěvuje?

ANO
SPÍŠE ANO
SPÍŠE NE
NE
NEDOVEDU POSOUDIT
vyhovující budova
vybavení tříd
školní jídelna
úroveň stravování
sportoviště
dopravní dostupnost
okolí školy
hygienické podmínky, čistota
provozní doba - výuka
provozní doba - čas pro kontakt s rodiči
dostatek prostoru pro děti/žáky ve třídách
výzdoba, příjemné prostředí

Prevenci vůči sociálně patologickým jevům (šikana, kyberšikana, toxikomanie,…) ve škole považuji za:

Následujícím vlastnostem komunikace mezi školou a rodiči přiřaďte body v rozmezí 1-5 tak, jak je vnímáte. (5 bodů-naprostá spokojenost, 1 bod-velká nespokojenost)

5
4
3
2
1
četnost
úroveň
způsob

Akcí, které škola pořádá, se zúčastňuji:

Moje dítě/děti navštěvuje/navštěvují školní družinu.

Pokud ano, s chodem školní družiny jsem:

Proč?

Zbývá 1500 znaků

V čem spatřujete přednosti školy, kterou navštěvuje Vaše dítě/navštěvují Vaše děti?

Zbývá 1500 znaků

Je něco, co Vám na škole, kterou navštěvuje Vaše dítě/navštěvují Vaše děti, vadí?

Zbývá 1500 znaků

Co by se mělo ve škole, kterou navštěvuje Vaše dítě/navštěvují Vaše děti, všeobecně změnit?

Zbývá 1500 znaků

Současnou nabídku volnočasových možností pro mé děti ve městě Náchod vnímám jako:

Uveďte důvod/důvody zaškrtnutí Vaší odpovědi v předcházející otázce.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Prevenci vůči sociálně patologickým jevům (šikana, kyberšikana, toxikomanie,…) ve městě Náchod považuji za:

Území města Náchod považuji pro moje dítě/děti za bezpečné.

Proč?

Zbývá 1500 znaků

Nabídku poskytovaných služeb ve městě zaměřených na děti, mládež a rodiče považuji za:

Pokud Vám něco ve městě chybí, uveďte prosím co konkrétně.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Následující otázky jsou určeny pouze pro rodiče, jejichž dítě/děti navštěvují MŠ.

Poté bude následovat jedna otázka, která je určeny pouze pro rodiče, jejichž dítě/děti navštěvují ZŠ. (bude textem opět upozorněno).

Činnosti, které nabízí MŠ dětem, vnímám jako:

Uvítali byste, kdyby MŠ fungovala po celé léto?

Jaký typ předškolního vzdělávání Vaše dítě/děti v současné době navštěvuje/navštěvují?

Uvažovali jste někdy o změně typu předškolního vzdělávání, které by Vaše dítě/děti navštěvovalo/navštěvovaly?

Pokud ano, proč?

Zbývá 1500 znaků

Pokud ano, jaké překážky či důvody Vám nedovolily tuto změnu uskutečnit?

Zbývá 1500 znaků

Následující jedna otázka je určena pouze pro rodiče, jejichž dítě/děti navštěvují ZŠ.

Jak jste spokojeni s úrovní výuky, kterou Vaše dítě navštěvuje? (U každého řádku zaškrtněte jedno okénko, které vyjadřuje Váš názor)

ANO
SPÍŠE ANO
SPÍŠE NE
NE
NEDOVEDU POSOUDIT
Škola poskytuje dostatek znalostí.
Škola rozvíjí schopnosti dítěte/žáka.
Škola rozvíjí zájmy dítěte/žáka.
Škola rozvíjí motivaci dítěte/žáka učit se, chuť do učení.
Škola rozvíjí morálku dítěte/žáka.
Učivo je přiměřeně náročné.
Učitelé podávají učivo tak, že mu dítě/žák opravdu porozumí.
Výuka je zajímavá.
Škola poskytuje dobrou přípravu na přijímací zkoušky.
Škola poskytuje dobrý základ pro další studium.
Škola rozvíjí schopnost samostatně pracovat.
Škola rozvíjí samostatné myšlení.
Škola rozvíjí schopnost spolupráce s ostatními.
Další možnost
Škola rozvíjí vyjadřovací schopnosti dítěte, schopnost komunikovat v mateřském jazyce.
Škola poskytuje dostatečné základy pro běžnou komunikaci v cizích jazycích.
Škola učí žáky logicky uvažovat a kriticky myslet.
Škola učí žáky získávat a třídit informace z různých zdrojů.
Škola rozvíjí manuální dovednosti a zručnost.
Škola rozvíjí tělesnou zdatnost a sportovní dovednosti.

V následující otázce máte prostor uvést Váš komentář k dotazníku.

Pokud chcete, zde máte prostor uvést Váš komentář či další informace k dotazníku.

Zbývá 1500 znaků