Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazníkové šetření - Strategický plán rozvoje města Příbram na období 2021-2030

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané města a regionu Příbrami,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, pomocí kterého chceme zjistit vaše potřeby a názory na rozvoj města a regionu Příbrami.

Chtěli bychom vás požádat, abyste dotazníku věnovali svůj čas i pozornost. Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovaný Strategický plán rozvoje města Příbram na období 2021–2030, což je klíčový rozvojový dokument našeho města.

Dotazník je anonymní a vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.

Řiďte se pokyny u jednotlivých dotazů a odpovězte prosím na co nejvíce dotazů. U každé otázky zakroužkujte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Dotazník je možné vyplnit do 30. 11. 2020.

Děkujeme vám za spolupráci.

Vedení města Příbram

SPOKOJENOST OBČANA

Jak jste spokojen/a se životem ve městě?

Uvažoval/a jste někdy, že se z Příbrami odstěhujete? Pokud ano, prosím uveďte důvod.

Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ?

Oblast
I.
Oblast
II.
Oblast
III.
Oblast

Které 3 věci z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ?

Oblast
I.
Oblast
II.
Oblast
III.
Oblast

Doporučte nám 3 konkrétní projekty, jejichž realizace je z vašeho pohledu pro město prioritní a mělo by se na ně zaměřit:

Oblast
I.
Oblast
II.
Oblast
III.
Oblast

VEŘEJNÉ SLUŽBY A SPRÁVA MĚSTA

Zajímáte se o dění ve městě?

Jaké prostředky vám pomáhají sledovat dění ve městě? (Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.)

Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Péče o veřejné plochy (čistota a údržba)
Péče o veřejnou zeleň (výsadba a údržba)
Separace a svoz odpadu

Cítíte se ve městě bezpečně (osobní bezpečnost, kriminalita)?

Jak hodnotíte úroveň, kvalitu a způsob zajišťování bezpečnosti ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Činnost Policie ČR
Činnost městské policie

Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Praktičtí lékaři
Specializované lékařské obory
Ordinace zubních lékařů
Lékárny
Sociální péče

Zde můžete doplnit komentáře, náměty, doporučení k výše uvedeným oblastem:

Zbývá 1500 znaků

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Je podle vás bydlení ve městě dostupné?

Jaká je podle vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě?

Jak hodnotíte dostupnost a kvalitu služeb ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Možnosti nakupování - POTRAVINY
Možnosti nakupování - NEPOTRAVINÁŘSKÉ zboží
Služby (vč. např. drobných řemeslníků)

Jak hodnotíte možnosti volnočasového vyžití ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Počet kulturních a společenských akcí
Kvalita kulturních a společenských akcí
Spolková činnost
Dostupnost sportovního zázemí
Kvalita vybavení sportovišť a jejich technický stav
Kvalita vybavení dětských hřišť a jejich technický stav
Dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek (parky apod.)

Jak hodnotíte fungování vzdělávacích organizací ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
Základní umělecké školy
Knihovna

Je současná situace v oblasti cestovního ruchu a turismu ve městě vyhovující (počet návštěvníků, dopad na život obyvatel města)?

Zde můžete doplnit komentáře, náměty, doporučení k výše uvedeným oblastem:

Zbývá 1500 znaků

INFRASTRUKTURA

Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve městě? Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Technický stav místních komunikací
Technický stav chodníků
Technický stav parkovišť
Technický stav městského mobiliáře (lavičky, čekárny atd.)
Technický stav veřejného osvětlení
Technický stav "zelené infrastruktury" (stromy, keře atp.)
Technický stav vodovodů a kanalizace

Je současná dopravní situace ve městě (hustota dopravy, průjezdnost, bezpečnost atp.) vyhovující a udržitelná?

Je současná situace "dopravy v klidu" (parkování ve městě) vyhovující a udržitelná z hlediska kapacity a umístění?

Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové spojení)?

Využíval/a byste ve větší míře cyklistickou dopravu, pokud by byla ve městě dostatečná infrastruktura?

Zde můžete doplnit komentáře, náměty, doporučení k oblasti infrastruktury / dopravy:

Zbývá 1500 znaků

IDENTIFIKACE RESPONDENTA

Ve které části města bydlíte?

Pohlaví

Věk

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Jaký je váš současný pracovní stav?

Trvalé bydliště v Příbrami:

Jak dlouho v Příbrami žijete?

Kde pracujete (lokalita):