Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou dostává tento dotazník, jehož vyplnění slouží ke zjištění Vašich názorů. Najdete v něm otázky směřující k přítomnosti i budoucnosti Vaší obce, a máte tak možnost vyjádřit své představy a nápady na její další rozvoj, aby se Vám v ní žilo lépe.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoj regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Stolové hory pokrývá území čtrnácti obcí a měst uvedených v otázce č. 1 (více na www.mas-stolovehory.cz).

V současné době připravuje MAS dokument „Integrovaná strategie území MAS Stolové hory pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a je i podmínkou pro získání dotací na vybrané aktivity. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

V návaznosti na dotazníkové šetření proběhnou v regionu veřejná setkání s obyvateli, kde se každý bude moci vyjádřit k tomu, co mu v obci/regionu vadí, chybí, co by chtěl zlepšit i na co by preferoval směřovat prostředky určené pro MAS a její území. Informace o těchto setkáních, stejně jako výsledky dotazníkového šetření, budou včas uveřejněny na webu MAS Stolové hory a dalšími způsoby.

Dotazník je anonymní a všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Stolové Hory.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho regionu.

Starostové obcí MAS Stolové hory

Základní instrukce k vyplnění dotazníku:

  • U každé otázky označte pouze jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.
  • Pod pojmem "obec" dále v dotazníku jsou myšleny jak obce, tak i města v regionu MAS Stolové hory.
  • Dotazník je určen pouze pro obyvatele obcí uvedených v otázce č. 1.
  • Po vyplnění stiskněte tlačítko „Odeslat dotazník“ na konci. Tím je práce skončena a dotazník odeslán k nám.
  • V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

BLOK I - ÚVODNÍ OTÁZKY

1 Uveďte, ve které obci žijete:
Povinná odpověď

2 Jak dlouho ve Vaší obci žijete?

3 Ve srovnání s obcemi v okolí, jaké jsou podle Vás hlavní přednosti Vaší obce?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

4 A naopak, co hlavně by se mělo ve Vaší obci zlepšit?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

BLOK II - ŽIVOT V OBCI

5 Z jakého důvodu z obce nejčastěji vyjíždíte?

Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi.

6 Cítíte se ve své obci bezpečně?

7 Co byste Vy osobně navrhoval/a pro zvýšení bezpečnosti ve Vaší obci?

Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi.

8 Představte si, že by se Vám v budoucnu naskytla možnost se z Vaší obce odstěhovat. Využil/a byste ji?

9 Jaký by byl důvod/-y pro Vaše odstěhování?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

10 Kdybyste se ocitl/a na místě starosty Vaší obce, kterou z následujících oblastí byste v obci dlouhodobě podporoval/a více, kterou přibližně stejně a kterou méně, než je tomu doposud?

Vezměte v úvahu, že rozpočet obce je vždy omezený a tak v případě, že chcete více podpořit jednu oblast (tj. zaškrtnete u ní pole „více“), musíte u jiné oblasti ubrat (tj. zaškrtnout pole „méně“). Vyjádřete se prosím ke všem oblastem a) – m).

více
stejně
méně
nevím
a) školství a vzdělávání, vč. mimoškolních aktivit dětí (kroužky)
b) sociální služby (např. péče o seniory) a zdravotnictví
c) dopravní dostupnost (veřejná doprava, častější spoje apod.)
d) sport, rekreace a kultura
e) obchody a služby pro obyvatele
f) bydlení (infrastruktura pro bydlení, obecní byty apod.)
g) zlepšení celkového prostředí obce (veřejná prostranství)
h) veřejný pořádek a bezpečnost
i) životní prostředí a čistota obce
j) podpora cestovního ruchu, přilákání turistů
k) zlepšení technické infrastruktury obce (kanalizace, plyn)
l) péče o historické památky
m) zlepšování podmínek pro podnikání v obci

BLOK III - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

11 Třídíte odpad z domácnosti?

12 Uvítal/-a byste umístění nádob na tříděný odpad v bližší docházkové vzdálenosti od Vašeho domu? Pokud ano, na jaký druh odpadu?

Zaškrtněte libovolný počet odpovědí.

13 Vyberte, které oblasti životního prostředí považujete z pohledu Vaší obce a jejího okolí za nejdůležitější.

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

BLOK IV - VEŘEJNÉ SLUŽBY

14 Zaškrtněte, jaké z následujících veřejných služeb ve Vaší obci a okolí postrádáte, resp. považujete za nedostatečné.

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.Uveďte jednu veřejnou službu, kterou nejvíce postrádáte – té dejte z Vašeho pohledu nejvyšší (1.) prioritu, a poté druhou a třetí nejvíce postrádanou veřejnou službu ve Vaší obci (tj. máte k dispozici maximálně tři zaškrtnutí - max. jedno do každého ze tří sloupců)

1
2
3
a) sociální služby (pomoc seniorům, zdravotně postiženým)
b) zdravotnictví (ambulantní péče, specializovaní lékaři)
c) školství (mateřské školy, základní školy, volnočasové aktivity)
d) kultura (knihovny, kulturní domy)
e) dopravní dostupnost (silniční, železniční)
f) bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana

15 Které z následujících sociálních služeb jsou pro Vás osobně nejdůležitější?

Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi.

BLOK V - ROZVOJ OBCE

16 Čím by se podle Vás měla stát Vaše obec v budoucnu (v příštích 10 letech)?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.Uveďte podle Vaše názoru jednu podobu/charakter obce s nejvyšší (1.) prioritou, a poté druhou a třetí nejvíce preferovanou podobu/charakter Vaší obce (tj. máte celkem k dispozici maximálně tři zaškrtnutí - max. jedno do každého ze tří sloupců).

1
2
3
a) obec pro podnikání
b) obec zaměřená na životní prostředí, jeho ochranu a kvalitu
c) obec vyhlášená pro svoji občanskou vybavenost (zázemí pro kulturní a volnočasové aktivity, sociální služby apod.)
d) obec uchovávající si tradiční charakter (venkovský/městský)
e) obec pro bydlení
f) obec jako významný cíl cestovního ruchu
g) obec s významnou rolí vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů
h) „progresivní obec“ – tj. obec, která se nebojí realizovat i netradiční a inovativní řešení pro svůj rozvoj apod.

17 Zamyslete se nad budoucností Vaší obce na příštích 10 let a uveďte, co považujete za největší rizika rozvoje obce?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

18 A naopak, jakých výhod může Vaše obec pro svůj další rozvoj využít?

Zaškrtněte maximálně 3 odpovědi.

19 Je internetové připojení, které máte, nebo jaké je možné v místě Vašeho bydliště zajistit, dostatečné pro Vaše potřeby?

20 Jste ochoten/na udělat něco pro rozvoj Vaší obce? Pokud ano, jak byste byl/a ochoten/na se zapojit?

Zaškrtněte libovolný počet odpovědí.

BLOK VI - VEŘEJNÁ SPRÁVA

21 Jak hodnotíte kvalitu následujících činností místní správy na úrovni Vaší obce?

Zaškrtněte prosím 1 možnost pro každé z témat a) - h)

výborná
dobrá
dostatečná
spíše špatná
nevím
a) podpora podnikání
b) informovanost o záměrech obce
c) nabídka pozemků k bydlení/podnikání
d) údržba silnic a veřejného prostoru v obci
e) veřejná doprava
f) vstřícnost a jednání samosprávy
g) propagace obce a místních aktivit
h) odpadové hospodářství

22 Jaký způsob informování o dění v obci a o aktivitách Místní akční skupiny Vám nejvíce vyhovuje či by v budoucnu vyhovoval?

Zaškrtněte maximálně 2 odpovědi.

BLOK VII - ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

23 Jste muž nebo žena?
Povinná odpověď

24 Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

25 Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

26 Jaké je Vaše zaměstnání?

27 Ohodnoťte prosím dotazník, který jste právě dokončili:

28 Využijte zbývajícího místa a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, které by podle Vás mohly být využity pro další rozvoj Vaší obce/regionu:

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníku.

reg. č. projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00335