Powered by

MVS a ZÍSKEJ v knihovnách ČR


V ČR se vyvíjí kooperativní služba ZÍSKEJ. Cílem je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Navíc díky propojení s portálem knihovny.cz si čtenář/uživatel může sám z pohodlí domova objednávat knihy z jiné knihovny a sledovat stav objednávky.


Cílem tohoto průzkumu je zmapovat v knihovnách ČR jednak situaci v poskytování meziknihovních služeb, a především pak jejich povědomí o službě ZÍSKEJ.

První část je věnována analýze současného stavu, abychom získali data o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek se meziknihovní služby v knihovnách poskytují (či neposkytují).

Druhá část je zaměřena na samotnou službu ZÍSKEJ a centrální meziknihovní služby. 


Pro další vývoj služby ZÍSKEJ je důležité, dá se říct že dokonce žádoucí, aby se k ní vyjádřilo co nejvíce knihoven. Proto je připraven tento průzkum formou dotazníkového šetření.

Děkujeme, že věnujete svůj čas vyplnění dotazníku.

Dotazník je možné vyplnit do 22. 12. 2021.


Případné dotazy směřujte na Martinu Wolnou, e-mail: martina.wolna@gmail.com.

Spustit dotazník teď