VW / individuálne kurzy nemčiny (Nov2022)

Ohodnoťte prosím jednotlivé otázky známkami od 1 do 5 (ako v škole), prípadne dopíšte stručne vaše postrehy k jednotlivým otázkam.

Please mark the questions below with scores 1-5 (as you would do at school) or add your comments to the questions separately.

Spustiť dotazník