Dotazník pro sociální pracovníky - Pohled sociálního pracovníka na řízení kvality pečovatelské služby modelem EFQM.

Ráda bych Vás požádala, o vyplnění dotazníku, který zjišťuje míru spokojenosti sociálních pracovníků, se řízením organizace modelem EFQM. Prosím o zakroužkování jedné nejvhodnější odpovědi.

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Jsem studentkou PVŠPS a sběr dat, bude sloužit pouze pro moji diplomovou práci.

Sběr odpovědí bude ukončen 30. 4. 2021.

Děkuji

Bc. Lenka Šeflová

1 Jste spokojeni s aplikovanou kvalitou EFQM v organizaci CPOS MT?
Povinná odpověď

2 Jak jste spokojen/a s následujícími okolnostmi Vaší práce?
Povinná odpověď

Velmi spokojen(a)
Spokojne(a)
Průměrně spokojen(a)
Nespokojen(a)
Velmi nespokojen(a)
Netýká se mě
a) Pracovní prostředí (technická vybavenost, světlo, teplo, sociální zařízení, ….)
b) Pracovní zátěž (množství práce)
c) Bezpečnost práce, ochranné pomůcky atd.
d) Jistota zaměstnání
e) Délka pracovní doby
f) Organizace pracovní doby (přestávky, obědy)
g) Možnost samostatného rozhodování a samokontroly (samostatnost v práci...)
h) Zajímavost práce
i) Možnost dalšího vzdělávání/rozšiřování kvalifikace
j) Možnost povýšení
k) Platové ohodnocení
l) Zaměstnanecké výhody – benefity
m) Informovanost v organizaci (o strategických záměrech organizace, informování o hospodaření)
o) Vztahy s přímým nadřízeným
p) Komunikace (ochota komunikace na všech úrovních řízení)

3 Pokud jde o práci obecně, jakou důležitost přikládáte následujícím aspektům práce?
Povinná odpověď

Velmi důležité
Spíše důležité
Ani důležité ani nedůležité
Spíše nedůležité
Zcela nedůležité
a) Jistota zaměstnání
b) Mít vedle práce dostatek času na rodinu, přátele a koníčky
c) Zaměstnanecké výhody
d) Profesionálně odvedená práce
e) Dobré mezilidské vztahy
f) Spokojenost klienta
g) Kariérní růst
h) Možnost povýšení
i) Ocenění od nadřízeného
j) Možnost dalšího vzdělávání
k) Odborný růst
l) Platové ohodnocení
m) Užitečnost práce
o) Jednání s respektem a úctou

4 Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními o podmínkách a bezpečnosti Vaší práce?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Netýká se mě
a) Mám k dispozici vybavení potřebné pro řádný výkon své práce.
b) Domnívám se, že moje práce dlouhodobě nepoškozuje moje zdraví
c) Naše organizace jedná se svými zaměstnanci s respektem úctou bez ohledu na jejich pozici či původ.
d) Moje práce je psychicky náročná.
e) Moje práce je vyčerpávající.
f) Ve své práci musím pracovat pod tlakem termínů.
g) Moje práce je přerušována nepředvídatelnými úkoly.
h) Moje práce je fyzicky náročná.
i) Moje práce je jednotvárná, monotónní.

5 Označte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními o charakteru Vaší práce.
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
a) Při své práci mohu využít své schopnosti a dovednosti.
b) Moje práce je podnětná a zajímavá.
c) Moje práce mi dává pocit osobního úspěchu.
d) Mám pocit, že dělám užitečnou práci.

6 Přispívá model EFQM k zkvalitnění, uspořádání a organizaci Vaší práce?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Přispívá model EFQM při zkvalitnění, uspořádání a organizaci Vaší práce?

7 Jak jste spokojen/a s ohodnocením Vaší práce?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové ohodnocení.
b) Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé.
c) Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání.

8 Poskytuje organizace dostatečné podmínky pro Váš odborný a profesní růst?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlsím
Ani souhlasím, ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Naše organizace poskytuje dobré příležitosti ke školení a vzdělávání.

9 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o komunikaci, informovanosti v organizaci a vztahích na pracovišti?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Zaměstnanci naší organizace jsou dobře seznámeni s tím, čeho chce organizace v budoucnosti dosáhnout.
b) Mezi středisky si často vyměňujeme různé informace, které mi pomáhají při práci.
c) Moji spolupracovníci jsou ochotni mi v případě potřeby pomoci při práci.
d) Mezi spolupracovníky celkově vládne přátelská atmosféra.
e) V případě potřeby se na svého nadřízeného mohu kdykoliv obrátit.
f) Většina lidí v našem středisku má s přímým nadřízeným přátelské vztahy.

10 Vyjádřete do jaké míry souhlasíte s výroky o stylu řízení Vašeho přímého nadřízeného.
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci vyjádřit.
b) Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků a využívá jich.
c) Můj nadřízený mění a přizpůsobuje pracovní procesy podle potřeb klientů.
d) Můj vedoucí řídí naše oddělení tak, že dosahuje stanoveného cíle v požadovaném termínu a kvalitě.

11 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o organizaci CPOS MT?
Povinná odpověď

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Ani souhlasím ani nesouhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozuhodně nesouhlasím
Nevím, netýká se mě
a) Doporučila bych naši organizaci jako dobrého zaměstnavatele.
b) Myslím, že naše organizace je jako celek dobře řízena.
c) Jsem hrdý(á) na to, že pracuji pro naši organizaci.

12 V čem je podle Vás organizace CPOS MT nejlepší? Ohodňote jednotlivé aspekty známkami jako ve škole.
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
a) informování o pečovatelské službě
b) péče o seniory
c) profesionální přístup ke klientovi
d) poskytování služeb přesně vybrané cílové skupině
e) dobrá spolupráce s představiteli měst a obcí
f) sociální poradenství
g) přesné plnění požadavků každého klienta
h) individuální přístup ke klientům
i) péče o zaměstnance

13 Co byste zlepšil(a)/změnil(a)/zrušil(a), abyste byl/a s prací v organizaci více spokojený/á? Případně napište jakékoliv další náměty či připomínky k Vaší práci v organizaci.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

14 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

15 Pro které středisko pracujete?
Povinná odpověď