ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

Սույն հարցումը նպատակ է հետապնդում ստանալ Ձեր կարծիքը հիմնադրամում վարքագծի այնպիսի դրսեւորումների վերաբերյալ, որոնք Ձեզ համար անընդունելի են, եւ հետեւաբար դրանց կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է ձեռնարկել, ի թիվս այլոց, իրավակարգավորման հետ կապված միջոցներ:

Ստորև ներկայացված է սովորողների, ակադեմիական անձնակազմի եւ վարչական անձնակազմերի անդամների վարքագծի տարաբնույթ դրսեւորումների ցանկ: Խնդրում ենք ստորեւ բերված ցանկում նշել, թե դրանցից Ձեզ համար որոնք են ընդունելի եւ որոնք՝ անընդունելի:

Ուսանողի կողմից որեւէ մեկի կողմից գրված դիպլոմային աշխատանքը/կուրսային աշխատանքը/մագիստրոսական թեզը վերցնելը/գնելը/ստանալը եւ որպես սեփական աշխատանք ներկայացնելը
Требуется ответ

Քննության ընթացքում ուսանողի կողմից արգելված նյութեր/հուշող գրառումներ օգտագործելը
Требуется ответ

Քննության ընթացքում ուսանողի կողմից այլ անձի (այլ ուսանողի, ցանկացած երրորդ անձի) հետ հաղորդակցվելը որեւէ (ներառյալ՝ հեռախոս, լսող սարք եւ այլն) միջոցով եւ քննական հարցերի պատասխանները ստանալը
Требуется ответ

Այլ անձի փոխարեն քննություն հանձնելը
Требуется ответ

Ուսանողի կողմից այլ անձին դիմելը դիպլոմային աշխատանքը/կուրսային աշխատանքը/մագիստրոսական թեզ գրելու խնդրանքով (վճարովի կամ անվճար)
Требуется ответ

Ուսանողի կատարած հետազոտության արդյունքները դասախոսի կողմից սեփական գիտական աշխատանքում օգտագործելը՝ առանց ուսանողի հեղինակային իրավունքի պաշտպանության/համապատասխան հղման:
Требуется ответ

Գիտական հոդվածում/կուրսային աշխատանքում/դիպլոմային աշխատանքում/մագիստրոսական թեզում որեւէ (բանավոր, տպագրված կամ համացանցում հասանելի) աղբյուրից բառացի մեջբերում կատարելը՝ առանց պատշաճ հղման
Требуется ответ

Այլ անձանց մտքերը վերաձեւակերպելու միջոցով որպես սեփական գաղափարներ ներկայացնելը
Требуется ответ

Հանրային գիտելիք չհանդիսացող վիճակագրական տվյալների, փաստերի, աղյուսակների, գրաֆիկների եւ այլ նյութի օգտագործումը առանց համապատասխան հղման
Требуется ответ

Ուսանողի կողմից չօգտագործված ռեսուրսները գիտական հոդվածի/կուրսային աշխատանքի/դիպլոմային աշխատանքի/մագիստրոսական թեզի օգտագործված գրականության ցանկում զետեղելը
Требуется ответ

Ուղանողի/նրա ընտանիքի անդամի/հարազատի կողմից անձնական/բարեկամական/ընկերական կապերի օգտագործումը դրական կամ ավելի բարձր գնահատական ստանալու նպատակով
Требуется ответ

Ուսանողի կողմից միեւնույն աշխատանքը կամ դրա մի մասը որպես տարբեր դասընթացների համար կատարված աշխատանք միաժամանակ ներկայացնելը
Требуется ответ

Ուսանողի կողմից դասախոսին գումար, ապրանքներ կամ ծառայություններ առաջարկելը գնահատական /կամ բարձր գնահատական ստանալու դիմաց
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից ուսանողից գումար, ապրանքներ կամ ծառայություններ պահանջելը/ստանալը գնահատական /կամ բարձր գնահատական դնելու դիմաց
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից իր ուսանողի հետ դասավանդման առարկայի շրջանակներում մասնավոր պարապելը
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից ուսանողին հայեցողաբար գնահատելը՝ առանց բովանդակությանը ներկայացվող չափանիշների սահմանմանը
Требуется ответ

Համալսարանի վարչական աշխատակցի կողմից ուսանողից գումար, ապրանքներ կամ ծառայություններ պահանջելը/ստանալը՝ գնահատական /կամ բարձր գնահատական ստանալու/կամ գնահատականը փոփոխելու համար միջնորդելու դիմաց
Требуется ответ

Ուսանողի կողմից քննական առաջադրանքի/քննական հարցատոմսի ստանալը/ձեռք բերելը նախքան քննությունը
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից քննական առաջադրանքի/քննական հարցատոմսի տրամադրելը ուսանողին նախքան քննությունը
Требуется ответ

Ակադեմիական առաջադիմության/գիտական աստիճանի/գիտական կոչման եւ ակադեմիական բնույթի այլ փաստաթղթերի կեղծումը
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից ուսանողին քննելը եւ գնահատելը, վերջինիս դիպլոմային աշխատանքը/մագիստրոսական թեզը ղեկավարելը, եթե նա տվյալ ուսանողի հետ ունի անձնական/առեւտրային/ընտանեկան/ընկերական կամ այլ նշանակալի հարաբերություն
Требуется ответ

Դասախոսների առաջխաղացման և պարգևատրումների հայեցողական մոտեցումը
Требуется ответ

Աշխատանքի ընդունման և ազատման որոշում կայացնողների փոխկապակցվածությունը աշխատանքի ընդունման կամ ազատման ենթակա թեկնածուի հետ
Требуется ответ

ԲՈՒՀ-ի ղեկավար անձնակազմի անձնական/բարեկամական/ ձեռնարկատիրական/ փոխկապվածությունը պետության քաղաքական և կուսակցական վերնախավի հետ
Требуется ответ

Պետության քաղաքական և կուսակցական վերնախավի ազդեցությունը ԲՈՒՀ-ի ղեկավաներ անձնակազմի՝ կրթական հաստատությանը վերաբերող որոշումներ ընդունելու վրա
Требуется ответ

Դասախոսի կողմից գրագողության դեպքի բացահայտման դեպքում ուսանողին չստուգված կամ “0” նշանակելը
Требуется ответ

Խնդրում եմ ստորև գրել ձեր առաջարկները, թե ինչ վարքագիծն է ձեր համար ընդունելի, կամ անընդունելի
Требуется ответ

Осталось 1500 знаков

Ամբիոնի կամ ֆակուլտետի անվանումը
Требуется ответ

Осталось 1500 знаков