ԷԹԻԿԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

Սույն հարցումը նպատակ է հետապնդում ստանալ սովորողների, ակադեմիական եւ վարչական անձնակազմերի անդամների կարծիքը մշավելիք Էթիկայի կանոնագրքի (կանոնագրքերի) հիմքում դրվող Էթիկայի սկզբունքների ու արժեքների վերաբերյալ:

Խնդրում ենք ստորև բերված ցանկում նշել այն սկզբունքները/արժեքները, որոնց վրա Ձեր կարծիքով պետք է հիմնվի (հիմնվեն) Էթիկայի կանոնագիրքը (կանոնագրքերը):

Բարեվարքություն
Требуется ответ

Կրթական ոլորտի դերակատարների վարքագիծը համահունչ է մի շարք դրական բարոյական և էթիկական սկզբունքներին ու չափանիշներին, որոնք հենվում են հիմնական արժեքների վրա:

Ազնվություն
Требуется ответ

Բուհի բոլոր դերակատարները պետք է մշտապես խուսափեն ցանկացած խարդախությունից, ստախոսությունից, խաբեությունից, գողությունից, շորթումից կամ որևէ այլ անազնիվ արարքից:

Ճշմարտություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է Ճշմարտությունն ասեն և չստեն բարձրագույն կրթության համակարգի ներսում իրականացվող ցանկացած տիպի հաղորդակցության ժամանակ:

Թափանցիկություն
Требуется ответ

Այս սկզբունքը պահանջում է ազատորեն հանրայնացնել ոչ միայն բուհի՝ որպես կազմակերպության, այլև բուհի բոլոր դերակատարների՝ որպես անհատների մասին տեղեկատվությունը, և այս պարտականության շրջանակը տարբեր է` պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչ դերակատարի մասին է խոսք գնում:

Հարգանք այլոց հանդեպ
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է ցուցաբերեն բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավված բոլոր շահառուների և շահագրգիռ կողմերի արժանապատվության, ինչպես նաև ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռնմխելիության նկատմամբ հարգանք, ճանաչեն բուհերի դերակատարների` իրենց մասնավոր կյանքը պաշտպանելու և ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունից պաշտպանված լինելու ընդհանուր իրավունքները:

Վստահություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները կարող են միանգամայն վստահ լինել միմյանց նկատմամբ ազնվության, ճշմարտացիության և բարեվարքության դրսևորման հարցում:

Հաշվետվողականություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պատասխանատու են իրենց լիազորությունները պատշաճ կատարելու համար:

Արդարացիություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները միմյանց նկատմամբ պետք է վարվեն անկողմնակալ, առանց խտրականության և անազնիվ դրսևորումների:

Հավասարություն, արդարություն և սոցիալական արդարություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է պահպանեն կայունության, հավասարության և արդարության՝ կրթական և սոցիալական արժեքները, ինչպես նաև ճանաչեն ապագա և ներկա սերունդների իրավունքներն ու պարտականությունները: Պետք է գործնականում կիրառեն արդար, թափանցիկ, ներառական և կայուն քաղաքականություն և գործելակերպ` կապված տարիքի, հաշմանդամության, գենդերի և գենդերային ինքնության, ռասայի, էթնիկ պատկանելիության, կրոնի և դավանանքի ու սեռական կողմնորոշման հետ, պետք է ապահովեն բարձրագույն կրթության հասանելիությունը՝ ակադեմիական որակավորում ունեցող հնարավորինս մեծ քանակի անձանց համար:

Կրթական համակարգի և կրթական հաստատությունների ժողովրդավարական ու էթիկական ղեկավարում և կառավարում
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է ընդունեն, որ բուհերի ղեկավարումը և կառավարումը պետք է հիմնվեն բոլոր համապատասխան դերակատարների ժողովրդավարական ներգրավվածության վրա, և ղեկավարվեն էթիկայի հիմունքներով առաջնորդություն իրականացնող առաջնորդների կողմից:

Որակյալ կրթություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է ընդունեն իրենց անվերապահ հանձնառությունը՝ հնարավորինս բարձր որակի կրթություն տրամադրելու հարցում։

Անձի կատարելագործում և համակարգերի բարելավում
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները պետք է ընդունեն բարձրագույն կրթության համակարգի շարունակական բարելավման գործում առավելագույն ներդրում կատարելու կարևորությունը։

Ինստիտուցիոնալ ինքնավարություն/ինստիտուցիոնալ անկախություն
Требуется ответ

Այս սկզբունքի մաս է կազմում ազգային կրթական համակարգում առանձին հաստատու- թյուններին համապատասխան ինքնավարություն և անկախություն շնորհելու և այն պահ- պանելու անհրաժեշտության ճանաչումը, ինչը կբացառի կրթության նկատմամբ չափազանց կենտրոնացված քաղաքական հսկողությունը

Միջազգային համագործակցություն
Требуется ответ

Բուհերի բոլոր դերակատարները ճանաչում են կրթական գործունեության մեջ դրական միջազգային համագործակցության կարևորությունը:

Ամբիոնի կամ ֆակուլտետի անվանումը
Требуется ответ

Осталось 1500 знаков