Анкета №1 (на государственном языке)

Құрметті студент!

Осы зерттеу мақсаты ҚМИУ профессорлық-оқытушы құрамының деңгейін және оқыту тиімділігін анықтау, сонымен бірге оқытушылардың кәсіби және этикалық деңгейлерін анықтау болып табылады. Сауалнама оқыту сапасын және тиімділігін зерттеуге және нақты оқытушының кәсіби және этикалық деңгейін анықтауға арналған.

СӨЖ бойынша оқу бағдарламлары, силлабустар, ОӘҚК, әдістемелік ұсыныстарды және т.б. ұйымдастыру сапасы қандай
Требуется ответ

Сіздің пікіріңіз бойынша кәсіби қызмет аумағына сәйкесті теориялық пәндер бойынша оқу пәнінің оқытушысының құзіреттілікті деңгейі қандай?
Требуется ответ

Оқытушының шешендік қабілетін бағалаңыз (тіл байлығын, дәрісханадағы тыңдаушыларды басқару қабілетін, дауыс ырғағын)
Требуется ответ

Оқытушының конспект және жазбаларға тәуелділік дәрежесі қаншалықты?
Требуется ответ

Оқытушының коммуникативті қабілетінің деңгейін (педагогикалық такт, студентпен педагогикалық тиімді қарым-ақтынасты орната білу ептілігі, ұнтау, қызбалық және т.б.) көрсетіңіз.
Требуется ответ

Оқытушы, студенттің тану іс-әрекетін белсендіруге қатысты қолданатын оқыту әдістері және құралдары қаншалықты әртүрлі. Педагогтың қабылдаудың әртүріне қатысты материалдарды қайта құрылымдауға, оқу әрекетін және студентің жұмыс жасауға қатысты көңіл күйін басқаруға қатысты қабілеттілігі қаншалықты.
Требуется ответ

Оқытушы көректі құралдар, техникалық оқу құралдарын, тарату материалдарын қоланады ма?
Требуется ответ

Топ студенттерінің оқытушы сабағында жұмысқа тартылуы қандай деңгейде?
Требуется ответ

Оқытушының сабағына студенттердің қатысуы және тәртіптері қандай?
Требуется ответ

Сізді оқытушы ғылыми-зерттеу жұмысына тартады ма?
Требуется ответ

Оқыту сапасы туралы өзіңіздің назарлығыңызды айтуға болады ма, оқытушы тарапынан әрекет қандай болады?
Требуется ответ

Сіз оқытушы студенттердің білімін қалай бағалайды деп ойлайсыз?
Требуется ответ

Сіз оқытушы өзінің пәнін жақсы біледі деп санайсыз ба?
Требуется ответ

Оқытушы оқу материалын толығымен жетік біледі ме, конспект және оқулықты мүлдем
Требуется ответ

Сіз қалай ойлайсыз, оқытушы материалды анық, қиын жэерлерін түсінікті түсіндіреді ме?
Требуется ответ

Сіз қалай ойлайсыз, оқытушы студенттермен қандай қарым қаптынаста, олармен шын көңілімен араласады, сыйлайды, олардың жетістіктеріне қызығушылық танытады ма?
Требуется ответ

Сіз қалай ойлайсыз, оқытушы өзінің жоғары білімділігі, әдепті тәртібі, сыртқы пішінімен тарымды ма?
Требуется ответ

Сіздің ойыңызша сабақты сапалы жүргізетін оқытушылардың тегін, аты-жөнін жазыңыз.
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

Сізді сабақты жүргізгені қанағаттандырмайтын оқытушылардың тегін, аты-жөнін жазыңыз.
Требуется ответ

Осталось 250 знаков