Menu Logga in

Användarvillkor

Survio är en webb-baserad tjänst/produkt, vilken tillhör och upperätthålls av Survio S.R.O ett företag baserat i Hlinky 70, Brno 603 00, Tjeckien.De gällande användarvilkoren regulerar användandet av Survios produkter och tjänster, inklusive hemsidan Survio.com och dess innehåll. Det innehåller flertalet dokument så som Survios Användarvillkor och Integritetspolicy.

GENOM ATT ANVÄNDA SURVIOS HEMSIDA (INKLUDERAT DESS INNEHÅLL) OCH/ELLER PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER GODKÄNNER DU ANVÄNDARVILLKOREN SOM FÖLJER SAMT ALLA POLICIES SOM KAN KOMMA ATT TILLKOMMA SAMT ALLA ÄNDRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR SOM DESSA KAN BLI FÖREMÅL FÖR. OM DU INTE HÅLLE RMED DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH OM DU INTE ÖNSKAR ATT BLI BUNDEN AV DEM ANVÄND INTE SURVIOS HEMSIDA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. Survio s.r.o. reserverar sig alla rättigheter till att vid alla tidpunkter uppdatera Användarvillkoren enligt eget omdöme att ta hänsyn till juridiska, industri-relaterade eller andra förändringar i status quo. Den senaste uppdaterade versionen av detta avtal finns på "survio.com" hemsidan, men Survio s.r.o. är inte skyldig att meddela användare av en uppdatering av dessa Villkor. Därför rekommenderar vi alla användare att helt läsa detta avtal och granska det regelbundet. Dokumenten träder i kraft på det datum då de senast blivit uppdaterade.

ANVÄNDARVILLKOR

Survio hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är tillgängliga för alla personer i myndig ålder, som lagligt kan ingå avtal (bindande avtal). Bevis på överensstämmelse med dessa kriterier kan begäras vid tillgång till alla (eller några) tjänster och / eller produkter, i form av identifieringsuppgifter eller kontaktinformation.

Dessa användarvillkor upprättas mellan oss och användare. Ingen annan person har rätt till ersättning enligt dessa.

Om någon domstol eller regulator beslutar att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar, skall sådan bestämmelse avskiljas och tas bort från dessa Villkor och de resterande villkoren skall fortsätta att ha full kraft och verkan.

Om Användarvilkoren är oförenliga med de villkor som anges vid din registrering med Survio (Ifall de är tillämpliga) Användarvilkoren skall råda, om inte annat anges på ytterligare dokumentation som tillhandahålls av Survio kundtjänst avdelning.

1. Definitioner

Varhelst finns i användarvillkoren , "Du", "dig", “er” och "Användare" avser dig, användaren av Survios hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster, och "Din" skall tolkas i enlighet därmed. Dessutom, "vi", "oss", och "Survio" avser Survio s.r.o. och "Vår" och "Survio s" skall tolkas i enlighet därmed. "Användarinformation " avser personuppgifter som kan samlas in av oss på Survio.com och / eller i samband med registrering och / eller förvärv till / från någon Survio tjänster eller produkter. "Vår webbplats" avser webbplatsen "survio.com" och alla webbsidor i samband med det. Men "Survio Enkät" avser Undersökningar av våra användare, därmed skapas med hjälp av systemet Survio. "Tredje part" avser varje person / företag / företag som inte är associerade med Survio s.r.o.

2. Tillgängliga Tjänster

2.1 Gratis Version
Survios grundläggande verktyg för att skapa enkäter är helt gratis för alla Användare. Mer här.

2.2 Premium Tjänster
Hitta mer information om premium paketer på Prisplaner.

3. Betalda Tjänster

3.1 Priser
Alla tjänster har ett bestämt pris eller olika prisklasser beroende på arbetet och den tid som krävs för att avklara det. Priserna kan komma att ändras eller bli temporärt utbytta mot speciella/kampanj priser. Värdena är satta efter den lokala valutan eller i US Dollar (USD). För att se Våra prisplaner vänligen klicka här.

3.2 Beställning av Premium Tjänster
Alla våra Premium tjänster är tillgängliga under Ditt Projekts Administration men kan också nås genom www.survio.com/sv/priser. För mer information eller för att köpa en av våra Premium tjänster kontakta vårt Hjälpcentrum genom www.survio.com/sv/kontakt.

4. Kontrakt och Kontrakts Återkallelse

4.1 Kontrakt
Ett bindande kontrakt påbörjat mellan Dig och Survio då Du beställer någon tjänst och den blir bekräftad när betalningen är framgångsrikt genomförd. "Framgångsrikt genomförd" defineras som att fulla summan är betald och en offert finns tillgänglig under Ditt Survio Kontos Administration, under "Mitt Konto" i "Betalningshistoria". Det finns en ångerätt på 15 dagar genom vilken du kan be om att avbeställa tjänsten. Denna process följer dock ett specifikt antal kriterier och regler (vänligen se Paragraf 5.4).

4.2 Kontrakts Återkallelse
Återkallande av alla tjänster kan begäras när som helst om du inte har för avsikt att erhålla återbetalning av erlagda avgifter. Dessutom, återkallande, förvärv av tjänster, och begäran om förändringar i dagens tjänster (dvs, allt som påverkar funktionaliteten av ditt projekt) måste uppvisas av dig (ägaren av projektet) i skriftlig form (via e-post), och från e-post adress som används för att registrera projektet.

4.3 Kontrakts Varaktighet
Förvärvet av webbplatsen paket har en längd på en månad upp till ett år av kontraktet. För de återstående tjänster, om inte annat meddelas vid köpet, avslutas kontraktet när tjänsten tillhandahålls.

5. Betalningar/Avgifter och Återbetalning

5.1 Betalningsmetoder
Premium tjänster kan betalas med kreditkort, PayPal, banköverföring och andra landsspecifika betalningsmetoder (inklusive direkt insättning på bankkonto).

När det gäller banköverföringar finns all nödvändig information i Premium tjänst Beställningsformuläret. Dessutom tänk på att alla tillkommande kostnader till följd av banköverföring stöds av dig, inte av Survio.
Obs: Du är ansvarig att fylla i Din information på betalningsbegäran. Kontrollera att alla fält är kompletta och att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Survio ansvarar inte för oavslutade ansökningar på grund av fel eller otillräcklig användarinformation.

5.2 Likviddag och Aktivering Datum
Betalnings datumet bestäms vid bekräftelse av lyckad överföring av den berörda summan av den valda betalnings enheten (Till exempel betalnings metods leverantören). Gällande betalningar gjorda med kredit kort eller genom PayPal, summan dras direkt ifrån ditt konto. Detta leder till att betal datum och aktiverings datum är densamma, om inte hämtandet av den helt betalda summan behöver göras manuellt, I sådant fall aktiveringen kan bli fördröjd i flera dagar.

5.3 Begäran om Återbetalning
Alla Premium tjänster kan återbetalas inom 15 dagar från den dagen de aktiverats. återbetalningen är möjlig endast för ditt första köp av Premium tjänster. Survio kommer inte att återbetala följande köp, inklusive Automatisk Förlängning av tjänster som utförts av Löpande Betalning. Vänlige observera att kuponger/vouchers återbetalas inte på något sätt eller form.
Att begära kontrakts återkallande måste du skicka ett mail till vårt Hjälpcentrum (vänligen se Artikel 4).
För annullering av enkätpaketet inom 15-dagarsperioden behövs ingen motivering även om det uppmuntras eftersom vi använder den som en informationskälla.Vid begäran om att avbryta en Premium tjänst, med undantag för enkätpaketet, måste du ange ett skäl för din uppsägning. För alla fall som nämns ovan, de skäl som kan utlösa en återbetalning är:

Obs: Survio förbehåller sig rätten att granska den uppgedda anledningen till annullering och att besluta om godkännande eller avslag av din begäran.

5.4 Datum och Metod för Återbetalning
Återbetalning av den betalda summan kommer infinna sig up till 60 dagar, från och med Survios notifikation om återbetalning, och kommer gå igenom samma betalnings metod (förutom i fallet av direkt överföring) eller av annan ej återbetalningsbar ersättnings kupong. Avktiveringen genomförs samtidigt som återbetalningen.

6. Accepterad Användning

"Accepterat Användande" av Survios hemsida, dess innehåll, produkter och tjänst som defineras av Paragraf 6.1 genom 6.8. Aktiviteter som strider emot eller på annat sätt är förbjudna under dessa paragrafer är därför stridande mot Användarvillkor och gör dig ansvarig för deciplinära åtgärder och åtal. För mer information vänligen se artikel 9.

6.1 Innehåll
Du kommer ej publicera på eller distribuera genom Survios hemsida något material som är av hotande, kränkande, skadande, pornografisk eller av annan olaglig natur. Även material som på något sätt strider eller bryter på något sätt emot våra rättigheter eller andras rättighet (inkluderande men inte begränsat till intellektuella enheter, sekretess rättigheter och privata rättigheter) är absolut förbjudna, likväl aktiviteter som kan störa eller vara oangelägna, opassande för oss eller andra. Vidare så får du inte uttrycka åsikter som är vulgära, elaka, sexistiska eller rasistiska eller på annat sätt störande. Vi uppmuntrar användare att behandla varandra respektfullt och artigt.

6.2 Ägande av Innehåll
Du får inte dela eller på annat sätt tillgängliggöra något Survio material som du inte äger, utan uttryckligt medgivande från den lagliga ägaren av materialet i fråga.

6.3 Deltagande i Evenemang
Du kommer att följa reglerna av alla konkurrens- eller marknadsföringskampanjer som du deltar i på vår hemsida.

6.4 Störningar
Du kommer inte delta i något beteende eller åtgärder som kan påverka genomförbarhet eller säkerhet av Survios hemsida och inte heller kommer du att orsaka oskälig olägenhet eller störningar till vår personal.

6.5 Identitet
Du kommer inte uppge vara en annan person/entitet, inte förvränga din anknytning till en person/entitet.

6.6 SPAM
Du kommer inte att marknadsföra din Survio Enkät genom att skicka spam (dvs e-post som skickas till konton utan föregående samtycke kontoinnehavaren).

6.7 Robot Programvara
Du kommer inte att använda en robotprogramvara (eller någon annan programvara som inte är Survio) för att skapa nya Survio Undersökningar eller för att komma åt eller ändra Survio Undersökningar.

6.8 Lösningar
Du kommer inte att använda lösningar av något slag, för att övervinna paket begränsningar eller begränsningar av någon Survio tjänst eller funktion.

7. Immaterialrätt

Alla upphovsrättsskyddat material, varumärken och andra material immateriella rättigheter eller innehåll som levereras som en del av Survio hemsida ska alltid förbli vår eller vår licensgivares egendom . Det är inte tillåtet att använda detta material eller innehåll utan tillstånd från oss eller vår licensgivare . Dessutom, Du får endast använda sådant material på det sätt som beskrivs i användarvillkoren, och inget annat. Du kommer inte att kopiera, reproducera, distribuera, kommersiellt exploatera eller i någon form nytta / vinst från sådana material eller innehåll, du kommer heller inte att hjälpa / underlätta någon tredje part i åtgärder såsom de som nämns ovan.

Dessutom, om du får kännedom om någon sådan distribution eller kommersiellt utnyttjande, samtycker Du till att meddela oss omedelbart.

8. Privatliv

8.1 Lagstiftning
Vi ska följa alla tillämpliga landsspecifika dataskyddslagstiftningar gällande personlig information som samlats in av oss.

8.2 Databehandling
Du kan bli frågad att fylla i information om dig själv på olika sidor på Survios hemsida. Vi kommer inte använda denna information på något annat sätt än som beskrivs på platsen där uppfigterna efterfrågas. All information som insamlas behandlas på samma sätt och med begränsningarna nämnda i våra användarvillkor.

8.3 Uttag av Data
Du kan begära ut dina personuppgifter från Vår marknadsföring databas. För att göra det måste du (ägaren av projektet) göra en skriftlig begäran (från den e-postadress används för att registrera projektet) till vår kundtjänst avdelning antingen via länken i din Survio Enkät, eller genom kontakt delen på vår hemsida .

8.4 Ändringar av Personuppgifter
Vi rekommenderar uppdatering av all personlig information, eftersom denna data används i kundtjänst tjänster.

8.5 Registrering
För att kunna använda våra tjänster och produkter, måste du ha en giltig registrering hos Survio. Detta berättigar till ett projekt där du kan ha flera Survio Undersökningar. För att registrera måste du ange en giltig e-postadress, ett lösenord och annan personlig information. Du är den enda ansvariga för sekretessen för ditt lösenord och konto. All verksamhet härstammar från ditt konto och / eller lösenord är ditt ansvar. Vi rekommenderar starkt att du håller ditt lösenord och kontoinformation strikt konfidentiell och inte dela den med någon. Vid otillåten användning av ditt lösenord och / eller konto, omedelbart meddela Survio skriftligen från e-postadress används för att registrera projektet. För att undvika missbruk av ditt konto, se till att du loggar ut från ditt konto vid slutet av varje session.

9. Kränkning av Våra Villkor

Underlåtenhet att uppfylla de villkor som anges på artikel 6 och / eller deltagande i aktiviteter som strider mot eller som på annat sätt är förbjudna av dessa användarvillkor gör dig föremål för disciplinåtgärder och åtal. Beslutet att inleda disciplinära åtgärder (inklusive, men inte vara begränsad till avbrott i alla tjänster) omfattas av godtycke Survio. Vänligen rapportera överträdelser av de nuvarande användarvillkoren, våra Villkor eller dina lokala lagar. Att informera oss om någon av dessa aktiviteter, klicka här .

10. Avbrott/Avslutning av Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta eller avbryta på obestämd tid Våra tjänster till dig, om du bryter mot eller vi har rimliga skäl att tro att du är sannolikt att bryta mot våra användarvillkor. Dessutom kommer vi att avsluta vår service till dig, på vårt eget gottfinnande , om du deltar i en beteende som vi bestämma att det är oacceptabelt.

11. Ansvarsfriskrivning

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADOR PÅ ANVÄNDARE ELLER MOT TREDJE PART ELLER DESS HÅRDARA SOM UPPKOMMER DIREKT, INDIREKT ELLER AV MISSTAG SOM EN FÖLJD AV ELLER I SAMANBAND MED ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER, INKLUSIVA NEDLADDNINGEN AV MATERIAL GENOM VÅRA TJÄNSTER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADA MOT ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VÅR WEBPLATS OCH / ELLER PRODUKTER, ELLER DIREKT, INDIREKT ELLER I SAMBAND MED DENNA HÄNDELSE. DÄRFÖR SKER DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER ANNAN ENHET ELLER DATAFÖRLUST SOM RESULTAT AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.
DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV SURVIO ENKÄTER, VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT SURVIO HEMSIDA, TJÄNSTER OCH PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG". VIDARE ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER ATT VI INTE ANSVARAR FÖR TILLGÄNGLIGHETEN OCH / ELLER FUNKTIONEN AV NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH / ELLER MATERIAL SOM KAN NÅS VIA SURVIO HEMSIDA

11.1 Tredje Sidor
Vi stödjer inte och kan inte hållas ansvarig eller skyldig för innehåll, reklam, produkt eller tjänst på eller tillgängliga via tredje parts webbplatser.
Alla transaktioner mellan dig och en tredje part finns på eller via Survio Site, inklusive betalning och leverans av produkter, tjänster och andra villkor, garantier eller utfästelser förenade med sådana affärer, är mellan dig och enheten i fråga. Därför är vi ej ansvariga för någon förlust / skada av något slag, som uppstått i sådana affärer.

11.2 Uteslutning av Garanti
Survio, dess dotterbolag, och dess licensgivare varken representerar eller garanterar dig att:

Inga råd eller information, oavsett om muntlig eller skriftlig, som erhållits av dig från Survio, genom eller från Våra tjänster skall skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i villkoren.
Survio säger dessutom uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda , inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

12. Ansvarsbegränsning

I enlighet med villkoren i Ansvarsfriskrivning (artikel 11) ovan, DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SURVIO, dess dotterbolag OCH DESS LICENSGIVARE INTE VARA ANSVARIGA FÖR förutsättningar som anges på styckena 12,1 GENOM 12,3.

12.1 Allmänt
Direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda följdskador eller skadestånd som kan uppkomma av Dig, oavsett orsak och under någon teori om ansvar. Detta ska omfatta, men inte begränsas till, förlust av vinst (om uppstått direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller affärsrykte , förlust av data, kostnad för upphandling av alternativa varor eller tjänster, eller andra immateriella förluster.
Varje förlust eller skada som kan uppstå av dig, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada till följd av:

12.2 Jurisdiktion
Begränsningarna på Survio ansvar gentemot dig i paragraf 12.1 ovan skall gälla oavsett om eller inte Survio har informerats om eller borde ha varit medveten om risken för sådana förluster. Dessutom kommer begränsningar som är lagligt i din jurisdiktion gäller för dig.

12.3 Informationer Som Handhålls på Survios Sidor
Vi är inte och kommer inte att bli ansvariga för:

13. Kontinuerlig Förbättringsprocess

Kvaliteten på våra tjänster och produkter är huvud fokus för Survio uppmärksamhet; därmed Vårt system är föremål för en kontinuerlig förbättring både de tekniska och design aspekterna av produkten.

14. Feedback

Som en del av vårt engagemang för kvalitet, Survio s.r.o. välkomnar Dina kommentarer och förslag till en del eller alla av de villkor och principer som anges i dessa villkor och bestämmelser. För att bidra med din kommentar / förslag, kontakta vår kundtjänst avdelning, eller skicka ett mail till: support@survio.com

Senast ändrat 19 sep 2016.