Användarvillkor

Survio är en webb-baserad tjänst/produkt, vilken tillhör och upperätthålls av Survio S.R.O ett företag baserat i Hlinky 70, Brno 603 00, Tjeckien.De gällande användarvilkoren regulerar användandet av Survios produkter och tjänster, inklusive hemsidan Survio.com och dess innehåll. Det innehåller flertalet dokument så som Survios Användarvillkor och Integritetspolicy.

GENOM ATT ANVÄNDA SURVIOS HEMSIDA (INKLUDERAT DESS INNEHÅLL) OCH/ELLER PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER GODKÄNNER DU ANVÄNDARVILLKOREN SOM FÖLJER SAMT ALLA POLICIES SOM KAN KOMMA ATT TILLKOMMA SAMT ALLA ÄNDRINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR SOM DESSA KAN BLI FÖREMÅL FÖR. OM DU INTE HÅLLE RMED DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH OM DU INTE ÖNSKAR ATT BLI BUNDEN AV DEM ANVÄND INTE SURVIOS HEMSIDA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. Survio s.r.o. reserverar sig alla rättigheter till att vid alla tidpunkter uppdatera Användarvillkoren enligt eget omdöme att ta hänsyn till juridiska, industri-relaterade eller andra förändringar i status quo. Den senaste uppdaterade versionen av detta avtal finns på "survio.com" hemsidan, men Survio s.r.o. är inte skyldig att meddela användare av en uppdatering av dessa Villkor. Därför rekommenderar vi alla användare att helt läsa detta avtal och granska det regelbundet. Dokumenten träder i kraft på det datum då de senast blivit uppdaterade.

Anmärkning: I händelse av skillnader mellan den engelska och svenska språkversionen av dessa allmänna villkor ska den engelska versionen ha företräde. Den engelska versionen finns tillgänglig på www.survio.com/en/terms-and-conditions.

ANVÄNDARVILLKOR

Survio hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är tillgängliga för alla personer i myndig ålder, som lagligt kan ingå avtal (bindande avtal). Bevis på överensstämmelse med dessa kriterier kan begäras vid tillgång till alla (eller några) tjänster och / eller produkter, i form av identifieringsuppgifter eller kontaktinformation.

Dessa användarvillkor upprättas mellan oss och användare. Ingen annan person har rätt till ersättning enligt dessa.

Om någon domstol eller regulator beslutar att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar, skall sådan bestämmelse avskiljas och tas bort från dessa Villkor och de resterande villkoren skall fortsätta att ha full kraft och verkan.

Om Användarvilkoren är oförenliga med de villkor som anges vid din registrering med Survio (Ifall de är tillämpliga) Användarvilkoren skall råda, om inte annat anges på ytterligare dokumentation som tillhandahålls av Survio kundtjänst avdelning.

1. Definitioner

Varhelst finns i användarvillkoren , "Du", "dig", “er” och "Användare" avser dig, användaren av Survios hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster, och "Din" skall tolkas i enlighet därmed. Dessutom, "vi", "oss", och "Survio" avser Survio s.r.o. och "Vår" och "Survio s" skall tolkas i enlighet därmed. "Användarinformation " avser personuppgifter som kan samlas in av oss på Survio.com och / eller i samband med registrering och / eller förvärv till / från någon Survio tjänster eller produkter. "Vår webbplats" avser webbplatsen "survio.com" och alla webbsidor i samband med det. Men "Survio Enkät" avser Undersökningar av våra användare, därmed skapas med hjälp av systemet Survio. "Tredje part" avser varje person / företag / företag som inte är associerade med Survio s.r.o.

2. Tillgängliga Tjänster

2.1 Gratis Version
Survios grundläggande verktyg för att skapa enkäter är helt gratis för alla Användare. Mer här.

2.2 Premium Tjänster
Hitta mer information om premium paketer på Prisplaner.

3. Betalda Tjänster

3.1 Priser
Alla tjänster har ett bestämt pris eller olika prisklasser beroende på arbetet och den tid som krävs för att avklara det. Priserna kan komma att ändras eller bli temporärt utbytta mot speciella/kampanj priser. Värdena är satta efter den lokala valutan eller i US Dollar (USD). För att se Våra prisplaner vänligen klicka här. Alla synliga priser (på Vår hemsida, i vår prislista, applikation, etc.) inkluderar inte moms, vilket fastställs baserat på användarens faktureringsland. Det slutgiltiga priset för Premiumtjänsterna kan ses på betalningssidan innan betalningen slutförs.

3.2 Beställning av Premium Tjänster
Alla våra Premium tjänster är tillgängliga under Ditt Projekts Administration men kan också nås genom Priser eller på vår Lista över Alla Funktioner. För mer information eller för att köpa en av våra Premium tjänster kontakta vårt Hjälpcentrum genom.

4. Kontrakt och Kontrakts Återkallelse

4.1 Kontrakt
Kontraktet av tjänsten kommer att göras vid den tidpunkt då användaren accepterar de villkor och gör betalning.

4.2 Kontraktslängd och Avslutande
Kontraktet ska automatiskt förnyas månadsvis eller årsvis, beroende på kontraktets period, såvida inte Användare, när som helst, beslutar att avsluta kontraktet genom Administrationssidan på sitt Survio-konto (vänligen se Artikel 5 - Betalningar/Avgifter och Återbetalning).

Trettio dagar efter avslutandet eller inaktiveringen av kontraktet har Survio rätt att oåterkalleligen ta bort alla data tillhandahållen av kunden, inklusive frågeformulär, deltagare av enkäter och enkätresultat utan någon underrättelse.

5. Betalningar/Avgifter och Återbetalning

5.1 Vår Betalningsbehandlare
Vi använder en tredje part som betalningsbehandlare („Betalningsbehandlaren“) för att debitera dig genom betalningskontot länkat till ert Konto. Processen för betalning ska tillämpas de regler, villkor och sekretesspolicy av Betalningsbehandlaren, utöver detta Avtal. Våran nuvarande Betalningbehandlare är cleverbridge AG, och era betalningar hanteras av cleverbridge AG i enlighet med cleverbridges Regler & Villkor och Sekretesspolicy. Vi kontrollerar inte, och är inte ansvariga för säkerheten eller prestandan av Betalningsbehandlaren. Ni samtycker till att betala oss, genom Betalningsbehandlaren, alla avgifter till. Ni samtycker till att betala med betalningsmetoden som ni tillhandahåller på ert Konto. Vi reserverar oss rätten att korrigera, eller att instruera vår Betalningsbehandlare att korrigera, vilka fel eller misstag som helst, även om betalningen redan har begärts eller mottagits.

Notera: När som helst ni har några frågor / förfrågningar gällande era betalningar så uppmanas ni att kontakta kundtjänst hos cleverbridge AG. Survio har inte tillgång till betalningsinformation (för mer information angående betalningsmetoder och säkerhet vänligen se paragraf 5.7).

5.2 Avgifter
Ni kan få tillgång till vissa delar av tjänsterna genom att skicka in en avgiftsbelagt betalning (sådana tilläggstjänster som „Premiumtjänster“). Till exempel, för att ladda upp er logotyp på en enkät behöver ni betala en prenumerationsavgift. Premiumtjänster ska gälla tills de är avslutade eller uppsagda i enlighet med dessa R&V. Vi informerar er angående avgifter för Premiumtjänster innan ni debiteras. Transaktionsavgifter och andra avgifter kan även tillämpas till andra delar av Tjänsterna, och vi informerar er innan ni debiteras. Våra avgifter inkluderas på fakturan som vi förser via Administrationssidan på Ert Survio-konto, under „Mitt Konto“ på „Fakturering“, såvida inte annat indikeras.

5.3 Automatiska förnyelser av Prenumerationer
För att försäkra oavbrutet användande av era tjänster debiterar vi er automatiskt för era Premiumtjänster från det datum då ni skickar er första betalning och vid varje förnyelsetillfälle som följer fram tills uppsägning görs. Er förnyelseperiod återspeglar samma tidsperiod som förnyelseperioden av er nuvarande prenumeration har. Till exempel, om ni har en månadsbaserad prenumeration görs varje debiterad förnyelse för en månad framåt. Vi debiterar er automatiskt tillämpad summa genom betalningsmetoden som ni har registrerat hos oss. Ni kan inaktivera den automatiska förnyelsen när som helst via Administrationssidan på ert Survio-konto via „Mitt Konto“ eller genom att kontakta Vår Kundtjänst.

5.4 Utebliven betalning
Vi reserverar oss rätten att stänga av eller inaktivera tillgången till Premiumtjänsterna om ni inte betalar för Premiumtjänsterna i tid, vilket kan innebära förlorad data relaterad till dessa Tjänster.

5.5 Ångerköp
Om ni kontaktar er bank eller ert kreditkortsföretag för att avböja, genomföra ångerköp eller på annat sätt återkalla en betalning av någon avgiftsbelagd betalning gjord till oss („Ångerköp“) kan ert Konto komma att inaktiveras. Om ni har några frågor om en betalning gjord till oss uppmanar vi er att kontakta Vår Kundtjänst innan ni begär ett Ångerköp. Vi reserverar oss rätten att motsätta oss Ångerköp.

5.6 Begära Återbetalning
Som tidigare nämnt kan ni när som helst avbryta er prenumeration genom Administrationssidan via ert Survio-konto under „Mitt Konto“. Efter detta blir ni inte debiterade igen. Survio återbetalar ingen summa och erbjuder ingen kredit på kontrakt som avbryts innan dess slutdatum har nåtts. Det är endast möjligt att begära återbetalning:

FÖR ATT BEGÄRA ÅTERBETALNING KONTAKTA ALLTID CLEVERBRIDGE AG - Vår betalningsbehandlare (vänligen se paragraf 5.1).

Notera: Survio reserverar sig rätten att bedöma Era anledningar för återbetalning skickade till cleverbridge AG, och sedan acceptera eller avböja Er förfrågan.

5.7 Betalningsmetod / Säkerhet
Enligt paragraf 5.1 använder vi cleverbridge AG som betalningsbehandlare. Det är ett globalt e-commerce-företag aktiva i mer än 200 länder och som erbjuder en bred variation av regionsanpassade betalningsmöjligheter baserat på er placering och önskemål. Vid betalning i kassan kan ni välja mellan en rad internationella och lokala alternativ.

Survio uppger sig inte ha tillgång till känslig information relaterad till betalningsmetoder användna av användaren, och lagrar inte heller denna informationen. Endast entiteten som hanterar betalningsprocessen har tillgång till denna data under vid hantering av betalningen som en certifierad entitet.

Användaren är ansvarig för att säkerställa att dess kreditkortsinformation är aktuell, och kan genomföra nödvändiga ändringar genom Administrationssidan av sitt Survio-konto under „Mitt Konto“.

Om en betalning inte kan hanteras informeras användaren att deras kontrakt kan komma att avbrytas av Survio eller cleverbridge AG (vänligen se paragraf 5.4).

6. Accepterad Användning

"Accepterat Användande" av Survios hemsida, dess innehåll, produkter och tjänst som defineras av Paragraf 6.1 genom 6.8. Aktiviteter som strider emot eller på annat sätt är förbjudna under dessa paragrafer är därför stridande mot Användarvillkor och gör dig ansvarig för deciplinära åtgärder och åtal. För mer information vänligen se artikel 9.

6.1 Innehåll
Du kommer ej publicera på eller distribuera genom Survios hemsida något innehåll eller material som är av hotande, kränkande, skadande, pornografisk eller av annan olaglig natur. Även både innehåll och material som på något sätt strider eller bryter på något sätt emot våra rättigheter eller andras rättighet (inkluderande men inte begränsat till intellektuella enheter, sekretess rättigheter och privata rättigheter) är absolut förbjudna, likväl aktiviteter som kan störa eller vara oangelägna, opassande för oss eller andra. Vidare så får du inte uttrycka åsikter som är vulgära, elaka, sexistiska eller rasistiska eller på annat sätt störande. Vi uppmuntrar användare att behandla varandra respektfullt och artigt.

6.2 Ägande av Innehåll
Du får inte dela eller på annat sätt tillgängliggöra något Survio material som du inte äger, utan uttryckligt medgivande från den lagliga ägaren av materialet i fråga.

6.3 Deltagande i Evenemang
Du kommer att följa reglerna av alla konkurrens- eller marknadsföringskampanjer som du deltar i på vår hemsida.

6.4 Störningar
Du kommer inte delta i något beteende eller åtgärder som kan påverka genomförbarhet eller säkerhet av Survios hemsida och inte heller kommer du att orsaka oskälig olägenhet eller störningar till vår personal.

6.5 Identitet
Du kommer inte uppge vara en annan person/entitet, inte förvränga din anknytning till en person/entitet.

6.6 SPAM
Du kommer inte att marknadsföra din Survio Enkät genom att skicka spam (dvs e-post som skickas till konton utan föregående samtycke kontoinnehavaren).

6.7 Robot Programvara
Du kommer inte att använda en robotprogramvara (eller någon annan programvara som inte är Survio) för att skapa nya Survio Undersökningar eller för att komma åt eller ändra Survio Undersökningar.

6.8 Lösningar
Du kommer inte att använda lösningar av något slag, för att övervinna paket begränsningar eller begränsningar av någon Survio tjänst eller funktion.

7. Användarens Ansvar

8. Immaterialrätt

Alla upphovsrättsskyddat material, varumärken och andra material immateriella rättigheter eller innehåll som levereras som en del av Survio hemsida ska alltid förbli vår eller vår licensgivares egendom . Det är inte tillåtet att använda detta material eller innehåll utan tillstånd från oss eller vår licensgivare . Dessutom, Du får endast använda sådant material på det sätt som beskrivs i användarvillkoren, och inget annat. Du kommer inte att kopiera, reproducera, distribuera, kommersiellt exploatera eller i någon form nytta / vinst från sådana material eller innehåll, du kommer heller inte att hjälpa / underlätta någon tredje part i åtgärder såsom de som nämns ovan.

Dessutom, om du får kännedom om någon sådan distribution eller kommersiellt utnyttjande, samtycker Du till att meddela oss omedelbart.

9. Personuppgifter och sekretess

9.1 Lagstiftningsramen
Vid bearbetning av personuppgifter uppträder vi i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad "GDPR"). Information om principer och förfaranden vid bearbetning av personuppgifter anges i Sekretesspolicy, som publiceras på www.survio.com.

9.2 Administratör och bearbetare av personuppgifter
På grund av det faktum att vi tillhandahåller datautrymme i syfte att lagra dina personuppgifter genom Surviosystemet, vänligen, beakta att i förhållande till personuppgifter som du lagrar på våra servrar uppträder du i position av administratör av personuppgifter och Survio som bearbetare av personuppgifter. Du är skyldig att behandla personuppgifter som beskrivs i föregående mening av detta stycke i enlighet med de lagar som reglerar skydd av personuppgifter, särskilt i enlighet med GDPR.

9.3 Avtal om behandling av personuppgifter
Genom att ingå Avtal ingår man också Avtal om bearbetning av personuppgifter i enlighet med artikel 28 GDPR med följande innehåll:

9.4 Databehandling
Du kan uppmanas att ange information om din person på olika Survios webbplatser. Denna information används inte på något annat sätt än vad som är noterat på samma plats som uppmanas att ange sådana uppgifter. All insamlad information behandlas på det sätt och med de begränsningar som anges i Våra Villkor.

9.5 Återkallande av samtycke till lagring av information
Du kan begära att Dina personuppgifter tas bort från Vår marknadsföringsdatabas. För att göra det måste Du (kontoinnehavaren) lämna in en skriftlig begäran (från den e-postadress som var använd för att registrera projektet) till Vår Kundtjänstavdelning.

9.6 Ändringar i personuppgifter
Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar alla dina personuppgifter eftersom dessa data används i kundvårdstjänster.

9.7 Registrering
För att kunna använda Våra tjänster och produkter måste du ha en giltig registrering hos Survio. Detta ger dig rätt till att driva Surviosystemets enkäter. När du registrerar dig måste du ange en giltig e-postadress, ett lösenord och annan personlig information. Du tar fullt ansvar för att upprätthålla sekretessen av ditt lösenord och för att ingen annan än Du kan komma åt Ditt konto. All aktivitet som härrör från Ditt konto och/eller har godkänts med Ditt lösenord är Ditt ansvar. Vi rekommenderar starkt att Du sparar Ditt lösenord och Kontoinformation och bertakrat dem som strikt konfidentiella och delar inte dem me någon. Vid obehörig användning av Ditt lösenord och/eller konto kan du omedelbart kontakta Survio skriftligt från den e-postadress som Du använde vid projektregistrering. För att förhindra missbruk av Ditt konto se till att alltid logga ut från Ditt konto när Du är färdig med arbetet på Ditt projekt.

9.8 Ansvar för respondenter
Du är den person som skapar enkäter och genomför online-undersökningar och Respondent är en person som besvarar dessa undersökningar. För att säkerställa att tjänsterna används på rätt sätt av Respondenterna, godkänner du att låta dem läsa dessa Användarvillkor och få deras samtycke till detta dokument.

10. Kränkning av Våra Villkor

Underlåtenhet att uppfylla de villkor som anges på artikel 6 och / eller deltagande i aktiviteter som strider mot eller som på annat sätt är förbjudna av dessa användarvillkor gör dig föremål för disciplinåtgärder och åtal. Beslutet att inleda disciplinära åtgärder (inklusive, men inte vara begränsad till avbrott i alla tjänster) omfattas av godtycke Survio. Vänligen rapportera överträdelser av de nuvarande användarvillkoren, våra Villkor eller dina lokala lagar. Att informera oss om någon av dessa aktiviteter, klicka här .

11. Avbrott/Avslutning av Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta eller avbryta på obestämd tid Våra tjänster till dig, om du bryter mot eller vi har rimliga skäl att tro att du är sannolikt att bryta mot våra användarvillkor. Dessutom kommer vi att avsluta vår service till dig, på vårt eget gottfinnande , om du deltar i en beteende som vi bestämma att det är oacceptabelt.

12. Ansvarsfriskrivning

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADOR PÅ ANVÄNDARE ELLER MOT TREDJE PART ELLER DESS HÅRDARA SOM UPPKOMMER DIREKT, INDIREKT ELLER AV MISSTAG SOM EN FÖLJD AV ELLER I SAMANBAND MED ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER, INKLUSIVA NEDLADDNINGEN AV MATERIAL GENOM VÅRA TJÄNSTER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADA MOT ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VÅR WEBPLATS OCH / ELLER PRODUKTER, ELLER DIREKT, INDIREKT ELLER I SAMBAND MED DENNA HÄNDELSE. DÄRFÖR SKER DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER ANNAN ENHET ELLER DATAFÖRLUST SOM RESULTAT AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.
DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV SURVIO ENKÄTER, VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT SURVIO HEMSIDA, TJÄNSTER OCH PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG". VIDARE ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER ATT VI INTE ANSVARAR FÖR TILLGÄNGLIGHETEN OCH / ELLER FUNKTIONEN AV NÅGON TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH / ELLER MATERIAL SOM KAN NÅS VIA SURVIO HEMSIDA

12.1 Tredje Sidor
Vi stödjer inte och kan inte hållas ansvarig eller skyldig för innehåll, reklam, produkt eller tjänst på eller tillgängliga via tredje parts webbplatser.
Alla transaktioner mellan dig och en tredje part finns på eller via Survio Site, inklusive betalning och leverans av produkter, tjänster och andra villkor, garantier eller utfästelser förenade med sådana affärer, är mellan dig och enheten i fråga. Därför är vi ej ansvariga för någon förlust / skada av något slag, som uppstått i sådana affärer.

12.2 Uteslutning av Garanti
Survio, dess dotterbolag, och dess licensgivare varken representerar eller garanterar dig att:

Inga råd eller information, oavsett om muntlig eller skriftlig, som erhållits av dig från Survio, genom eller från Våra tjänster skall skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i villkoren.
Survio säger dessutom uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda , inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

13. Ansvarsbegränsning

I enlighet med villkoren i Ansvarsfriskrivning (artikel 12) ovan, DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SURVIO, dess dotterbolag OCH DESS LICENSGIVARE INTE VARA ANSVARIGA FÖR förutsättningar som anges på styckena 13.1 GENOM 13.3.

13.1 Allmänt
Direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda följdskador eller skadestånd som kan uppkomma av Dig, oavsett orsak och under någon teori om ansvar. Detta ska omfatta, men inte begränsas till, förlust av vinst (om uppstått direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller affärsrykte , förlust av data, kostnad för upphandling av alternativa varor eller tjänster, eller andra immateriella förluster.
Varje förlust eller skada som kan uppstå av dig, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada till följd av:

13.2 Jurisdiktion
Begränsningarna på Survio ansvar gentemot dig i paragraf 12.1 ovan skall gälla oavsett om eller inte Survio har informerats om eller borde ha varit medveten om risken för sådana förluster. Dessutom kommer begränsningar som är lagligt i din jurisdiktion gäller för dig.

13.3 Informationer Som Handhålls på Survios Sidor
Vi är inte och kommer inte att bli ansvariga för:

14. Förordningen om digitala tjänster (DSA-compliance)

Survio tillhandahåller tjänster i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 2022/2065 från den 19. 10. 2022, om den inre marknaden för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG („DSA“).

För detta ändamål har företaget upprättat en kontaktpunkt för medlemsstaternas myndigheter, Kommissionen, styrelsen och mottagarna av tjänsten i enlighet med artiklarna 11 och 12 i DSA, vilken är företagets säte på adressen Hlinky 995/70, Brno 603 00, Tjeckien, t.ex. e-postadress: support@survio.com. Vid kommunikation med kontaktpunkten är det möjligt att använda tjeckiska och engelska.

Survio förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om de blir medvetna om innehåll som är olagligt eller bryter mot avtalsvillkoren. Åtgärderna kan till exempel omfatta (i) begränsningar av synligheten för specifik information som tillhandahålls av tjänstens mottagare, inklusive att avlägsna innehåll, göra innehåll otillgängligt eller tilldela innehållet en lägre sökrankning, (ii) tillfälligt upphörande, avslutande eller annan begränsning av penningbetalningar, (iii) fullständigt eller delvis avslutande av tjänsten (iv) avslutning eller uppsägning av tjänstemottagarens konto. Om en sådan åtgärd vidtas kommer den berörda användaren att informeras inom ramen för art. 17.3 i DSA om dennes elektroniska kontaktuppgifter är kända för Survio.

Användare och respondenter kan till Survio rapportera förekomsten av specifik information som de anser vara olaglig genom att använda länken i det specifika formuläret eller genom att använda formuläret som finns tillgängligt här. Survio kommer utan dröjsmål att meddela mottagandet av sådant meddelande. Om anmälaren vill bli informerad om resultatet av utredningen av anmälan måste denne ange sina elektroniska kontaktuppgifter.

Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt DSA ska Survio agera i god tid, på ett objektivt, tillräckligt samt omsorgsfullt sätt, med vederbörlig hänsyn till alla berörda parters rättigheter och legitima intressen, inklusive tjänstemottagarnas grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet, medias frihet och mångfald samt andra grundläggande rättigheter och friheter som fastställs i Stadgan.

Survio förbehåller sig rätten att använda automatiserade procedurer för att upptäcka innehåll som bryter mot avtalsvillkoren eller lagen. Vid förändring av innehållet med hjälp av ett automatiserat förfarande kommer den berörda användaren att informeras.

15. Feedback

Kvaliteten på våra tjänster och produkter är huvud fokus för Survio uppmärksamhet; därmed Vårt system är föremål för en kontinuerlig förbättring både de tekniska och design aspekterna av produkten.

Som en del av vårt engagemang för kvalitet, Survio s.r.o. välkomnar Dina kommentarer och förslag till en del eller alla av de villkor och principer som anges i dessa villkor och bestämmelser. För att bidra med din kommentar / förslag, kontakta vår kundtjänst avdelning, eller skicka ett mail till: support@survio.com

Senast ändrat 20/12/2023.

Begär offert

Börja med enkäterna nu!

  • Skapa en enkät Intuitiv enkätredigerare, 100+ enkätmallar
  • Samla in svar För mobilenheter, insamling av svar på olika kanaler, identitetsspårning
  • Analysera enkätresultat Snabba och begripliga analyser, rapporter med ett klick
  • Samarbeta med Survio Användarhantering, anpassningsbara instrumentpaneler, integrationer, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013