Integritetspolicy

Survio inser att dess kunder, besökare, användare och andra som använder system Survio eller besöker Survios hemsida uppskattar sitt privatliv. Detta dokument (Sekretesspolicy) innehåller viktig information gällande vårt företags behandling av av personuppgifter.

Vi vill därför informera er om principer och förfaranden för behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 från 27.4.2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

Sekretesspolicyn är länkad till Survios Användarvillkor (”Villkor”) som finns tillgängliga här.

OBS! Vid eventuella skillnader mellan de engelska och svenska språkversionerna av dessa sekretesspolicyer är den engelska versionen avgörande. Den engelska versionen finns tillgänglig på www.survio.com.

Texten behandlar bland annat begrepp "Användare", "Survios hemsida/enkäter" och "Utomstående", som definieras i Villkoren.

Vidare betyder "Kontrakt" rättsliga åtgärder enligt vilka vi åtar oss att tillhandahålla tjänster, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

Begreppet "Surviosystem" avser en mjukvara som gör det möjligt för Användarna att skapa frågeformulär/enkäter enligt Användarens krav.

I. Grundläggande information

Identifiering och kontaktinformation till administratör: Survio s.r.o., ID 28300785, med säte i Brno, Hlinky 995/70, postkod 60300, Czech republic, kkontaktadress: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Czech republic, ett bolag registrerat i handelsregistret vid den regionala domstolen i Brno, avsnitt C, in 59684 (hädanefter ”Survio” eller ”vi”), e-post: support@survio.com.

Dataskyddsansvarig: Ingen dataskyddsansvarig har utsetts.

Överföring av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation: Survio skickar inte vidare personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer förutom överföring av personuppgifter till Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, som driver SendGrid-tjänsten. Den data behandlaren ska säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), baserat på standardavtalsklausuler.

Automatiserade individuella beslutsfattanden: Survio utför varken profilering eller automatiserade individuella beslutsfattanden.

Information om typen av tillhandahållen data: Behandlas personuppgifter i syfte att fullgöra ett avtal eller att uppfylla rättsliga skyldigheter är det ett lagkrav att tillhandahålla uppgifter. När personuppgifter behandlas baserat på den registrerades samtycke är dataskydd ett avtalsenligt krav.

Övervakningsmyndighet: Övervakningsmyndigheten är Byrån för skydd av personuppgifter som beffinner sig på Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech republic, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Survio uppträder både som administratör av personuppgifter och som bearbetare av personuppgifter. Som administratör av personuppgifter uppträder Survio i relation till personuppgifter av Användare och fysiska personer som besöker Survios hemsida (art. II av Villkor). I förhållande till personuppgifter som Användare lagrar på Survios servrar (Användaren sammanställer en enkät in i vilken respondenter fyller i sina personuppgifter) uppträder Survio som bearbetare därför att Survio tillhandahåller endast datautrymme till Användaren, i syfte att spara uppgifter. Administratör av dessa personuppgifter är Användaren själv (art. III av Villkor).

II. Survio som administratör av personuppgifter

Survio uppträder som administratör av personuppgifter i relation till personuppgifter av Användare eller fysiska personer som besöker Survios hemsida.

Varför bearbetar vi personuppgifter?
För att genomföra ett avtal eller uppfylla rättsliga skyldigheter bearbetar Survio särskilt följande personuppgifter: namn, efternamn, identifieringsnummer, skatte-ID, bostadsort/säte, telefon, e-postadress.

Vidare bearbetar Survio uppgifter som fås av Användare och andra fysiska personer genom att de använder Surviosystem eller besöker Survios hemsida: cookie-filer, loggfiler (IP-adress eller andra online-identifierare). Vi behandlar dessa personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse eller ditt samtycke.

Om Survio avser att behandla en annan personlig information än den som anges i denna artikel, eventuellt för andra ändamål, kan den endast göra det på grundval av ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter. Samtycket till behandling av personuppgifter måste anges i ett separat dokument.

Survio förklarar att inte behandla betalningsinformation av Användare. Alla betalningsuppgifter behandlas av ett tredje parti, nämligen företaget cleverbridge AG, med säte på Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Förbundsrepubliken Tyskland.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?
Användarens personuppgifter behandlas under avtalets löptid och därefter i högst 5 år efter uppsägning av avtalsförhållandet. Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter som följer av särskilda lagförordningar behandlas under den tidsperioden som anges i dessa förodningar.

Var får vi personuppgifter från?
Vi samlar in personuppgifter direkt från de registrerade när avtalet ingås. Vi informerar alltid de registrerade om de personuppgifter som de måste tillhandahålla så att avtalet kan genomföras.

III. Survio som bearbetare av personuppgifter

Survio tillhandahåller ett datautrymme till Användaren i syfte att spara data använda inom Surviosystem på Survios servrar. En del av Användarnas uppgifter kan också vara personuppgifter av fysiska personer. I förhållande till de personuppgifter som Användaren sparar på våra servrar (respondenters personuppgifter), uppträder vi som bearbetare av personuppgifter. Administratör av dessa personuppgifter är Användaren själv.

Meddelande till Användare. Om du samlar in personuppgifter med hjälp av frågeformulär blir du personuppgiftsadministratör och du måste följa alla GDPR:s sekretesspolicyer och andra förordringar som reglerar problemet. Survio tar inget ansvar för brott mot användarskyddspolicyn orsakat av Användaren.

Meddelande till respondenter
Användning av Survio kan omfattas av Användarens policy och regler ifall Användare har sådan policy. Om du tillhandahåller dina personuppgifter till Användare, kontakta Användaren direkt med eventuella frågor angående skydd av personuppgifter därför att i sådant fall är det Användaren som uppträder som administratör. Vi kan inte ta ansvar för Användares sekretesspolicy eller skydd av uppgifter som kan skilja sig från denna Sekretesspolicy.

Vad är syftet med databehandling och hur behandlar vi uppgifter?
Survio behandlar Användares data, inklusive Användares personuppgifter, på inget annat sätt än att spara dem på Survios servrar, ingriper inte i dem, ändrar dem inte, ger inte tillgång till dem eller ger dem över till tredje personer (exklusive deras tillgång till statliga myndigheter i enlighet med lagen) såvida inte Avtalet anger annars. Det enda syftet med att hantera dessa personuppgifter är deras lagring och möjlighet att vara tillgängliga för Användaren.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje respondentů, které budou uloženy prostřednictvím dotazníku Survio na servery Survio, tj. údaje, které koncoví uživatelé vyplní do dotazníků v systému Survio. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, pohlaví, věk, pracovní pozice, adresa bydliště, e-mail apod.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?
Användarens personuppgifter behandlas under avtalets löptid och därefter i högst 5 år efter uppsägning av avtalsförhållandet. Personuppgifter som behandlas för att uppfylla skyldigheter som följer av särskilda lagförordningar behandlas under den tidsperioden som anges i dessa förodningar.

IV. Mottagare av personuppgifter

Överför inte personuppgifter till andra administratörer. Bearbetare av personuppgifter är:

Personuppgifter får behandlas av bearbetare enbart på grundval av ett kontrakt för behandling av personuppgifter, dvs. med garantier för organisatorisk och teknisk säkerhet av dessa data med en definition av syftet med dess behandling, och bearbetare får inte använda data för andra ändamål.

Personuppgifter kan under vissa förutsättningar göras tillgängliga för offentliga myndigheter (domstolar, polis, notarier, skattemyndigheter osv. vid utövandet av sina lagstadgade befogenheter) eller kan tillhandahållas till andra enheter i den utsträckning som anges i en särskild lag.

V. Metoder av säkerhetsåtgärder för dataskydd

För att skydda Användares data mot obehörig eller oavsiktlig avslöjande använder vi rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Tekniska åtgärder består i att tillämpa teknologier som hindrar obehörig tillgång till Användares data från tredje person. För maximalt skydd, använder vi kryptering av både Användar- och slutanvändardata, i särskilt när det gäller lösenord till Surviosystem, kommunikation inom Surviosystem och all data som lagras på servrar. De organisatoriska åtgärderna utgör en uppsättning regler för våra anställdas beteende och är införlivade i Survio:s interna bestämmelser som dock, av säkerhetsskäl, anses vara konfidentiella. I fall servrar placeras i ett datacentrum som drivs av en tredje person tar Survio hand om att se till att liknande tekniska och organisatoriska åtgärder tillämpas även hos den tredje personen.

All data finns endast på servrar placerade i Europeiska unionen eller i länder som säkerställer skydd av personuppgifter på ett sätt som motsvarar skyddet enligt tjeckisk lagstiftning.

VI. Rättigheter av subjekt för uppgifter

Som subjekt för uppgifter/registrerad har du:

VII. Cookiefiler och loggfiler

Vi använder cookiefiler som är små textfiler som identifierar användare av webbsidan www.survio.com och registrerar deras användaraktivitet. Texten i en cookie består ofta av en serie av siffror och bokstäver som entydigt identifierar Användarens dator, men ger inte någon specifik personlig information om Användaren.

Webbsidan www.survio.com identifierar automatiskt Användarens IP-adress. En IP-adress är det nummer som automatiskt tilldelas Användarens dator när den är ansluten till Internet. All denna information registreras i aktivitetsfilen av servern, vilket möjliggör efterföljande behandling av data.

Varför använder vi cookies?
Cookiefiler och relaterade teknologier används för flera ändamål, inklusive:

Cookiefiler från tredje parter kan också finnas på webbsidan www.survio.com. Det kan exempelvis vara därför att vi har tilldelat en tredje part att utföra t.ex. en webbplatsanalys. Survio använder följande tjänsteleverantörer:

Cookie-inställningar
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Det är dock möjligt att använda kontroller som gör att de kan blockeras eller tas bort. Användare av webbsidan www.survio.com får därför ställa in sin webbläsare så att användning av cookiefiler avvisas på deras datorer.

Vi använder två typer av cookiefiler, permanenta och engångsfiler. Den permanenta cookiefilen förblir på hårddisken även när webbläsaren är stängd. Permanenta cookiefiler kan användas av din webbläsare för nästa besök av webbsidan www.survio.com. Permanenta cookiefiler kan tas bort. Engångscookiefiler är tillfälliga och raderas så fort du stänger webbläsaren.

Instruktioner för att blockera eller radera cookiefiler i en webbläsare finns vanligtvis i sekretesspolicy eller i enskilda webbläsares hjälpdokumentation.

Loggfiler
Användares webbläsare rapporterar automatiskt viss information varje gång webbplatsen www.survio.com visas. När man registrerar sig på webbplatsen www.survio.com eller surfar på webbplatsen registrerar servrar automatiskt viss information som webbläsaren skickar varje gång man besöker webbplatsen. Dessa serverloggar (så kallade "Loggfiler") kan innehålla information såsom webb-begäran, IP-adress, typ av webbläsare, webbläsarspråk, hänvisande / output sidor och URL, typ av plattform, antal klick, domännamn, landningssidor, antal visade sidor och ordning av dessa sidor, hur mycket tid som tibbringas på vissa sidor, datum och tid då begäran anges och en eller flera cookiefiler som kan identifiera din webbläsare.

VIII. Tillämpad lagstiftning om skydd av personuppgifter

Survio förklarar att tillhandahållandet av personuppgifter huvudsakligen styrs av följande lagar:

EU-lagstiftning
All lagstiftning som grundas på artikel 16 i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen och artiklar 7 och 8 i Europeiska unionens Stadga om de grundläggande rättigheterna, nämligen:

Europarådets lagstiftning

Tjeckiens lagstiftning

IX. Slutbestämmelser

Genom att ingå avtalet bekräftar Användaren att hen har läst och accepterat denna Sekretesspolicy.

Denna Sekretesspolicy kan uppdateras av Survio vid behov. Den nuvarande versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på www.survio.com. Om denna Sekretesspolicyn går igenom en betydande förändring i sätt att hantera personuppgifter informerar Survio Användaren genom att synligt publicera ett förhandsmeddelande innan genomförandet av dessa förändringar sker. Vi rekommenderar att kontinuerligt kontrollera Survios Sekretesspolicy vid användning av Surviosystemet eller vid besök av www.survio.com.

Senast ändrad 21-01-26.

Logga in Survio

Logga in

Glömt lösenord?

Registrera dig gratis

Kom igång direkt