Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

360° spätná väzba

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aká je úroveň vašej pracovnej pozície?
Povinná odpoveď

2 Definujte váš vzťah s „meno-zamestnanca“:
Povinná odpoveď

3 Ako často prichádzate do kontaktu s „meno-zamestnanca“?
Povinná odpoveď

4 Ako by ste posúdili výkon „meno-zamestnanca“ ?
Povinná odpoveď

5 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na orientáciu na zákazníka:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Mení a prispôsobuje pracovné procesy podľa potrieb zákazníka.
Hľadá nové služby pre zákazníkov cez kreatívne prístupy.
Trvá na tom, aby boli splnené zákazníkove požiadavky na skoré dodanie.
Zaisťuje, že jeho/jej práca je bezchybná a nanajvyš kvalitná.
Vyhľadáva a navrhuje spôsoby, aby prekonal zákazníkove očakávania.

6 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na obchodné schopnosti:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Vie, čo je víziou a cieľom našej organizácie.
Pozná kľúčové zmeny ovplyvňujúce našu spoločnosť a trh.
Rozumie, ako naše postupy prispievajú k úspechom našej organizácie.
Vynakladá peniaze a používa zdroje úsporne a prezieravo.
Stavia jasné ciele a míľniky, ktoré sú realistické a podnetné.

7 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na dosahovanie výsledkov:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Vykoná prácu s výnimočnými výsledkami.
Predvída a prekonáva prekážky ešte predtým, ako vyústia v krízu.
Berie osobne zodpovednosť za svoje výsledky.
Určuje a sústreďuje sa na kľúčové otázky a dopady svojho jednania.
Vykonává načas nápravu neuspokojivých jednaní.

8 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na vedenie:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Prijíma zodpovednosť za problémy namiesto obviňovania ostatných.
Udržuje vysoké štandardy personálneho vedenia, i keď je nútený ku kompromisu.
Zvláda dobre stresové situácie bez toho, aby sám bol napätý alebo nervózny.
Motivuje členov tímu k spolupráci a pomoci jeden druhému.
Je dobrým príkladom požadovaného správania.

9 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na komunikáciu:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Poskytuje prirodzenú odozvu bez ofenzívy alebo povyšovania sa.
Adresuje konflikty a nesúhlas bez osobného útočenia na ostatných.
Pred prijatím opatrení sa pýta ostatných na názor - pri podstatných otázkach.
Umožňuje ostatným vyjadriť bezpečne svoj nesúhlas a zdieľať ich názory.
Venuje rovnakú pozornosť tomu, čo hovoria ostatní - bez prerušovania.

10 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na osobnú iniciatívu:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Neustále poukazuje na príležitosti na zlepšenie.
Nebojí sa prijímať nové nápady a prístupy.
Spochybňuje súčasné obchodné praktiky v prospech nových a inovatívnych riešení.
Hľadá nové prístupy a technológie na prekonanie existujúcich prekážok.
Je ochotný experimentovať a skúšať nové nápady, i keď nie sú jeho/jej vlastné.

11 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na plánovanie a organizovanie:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Dokáže rozlíšiť úlohy podľa dôležitosti, takže tie najdôležitejšie sú dokončené najskôr.
Odstráni plytvanie a zvýši efektivitu v každom aspekte práce.
Plánuje úlohy, takže pracovná záťaž je rovnomerná.
Nemárni svoj čas.
Riadi svoju prácu s precíznosťou a má oko pre detail.

12 Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na rozhodovanie:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Pred prijatím záväzkov zabezpečí dostatočné množstvo času i zdrojov.
Má autoritu k vykonaniu významných rozhodnutí ovplyvňujúcich svoju prácu bez zbytočného schvaľovania.
Zhodnotí dostupné možnosti skôr ako dospeje k záverom.
Činí skoré rozhodnutia a upravuje postupy bez zbytočného odkladania konania.
Zahrňuje ostatných do rozhodovania o tom, čo, kde a kedy bude vykonané.

13 Čo sa Vám na práci s „meno-zamestnanca“ páči najviac?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov