Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spätná väzba od odchádzajúceho zamestnanca

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aké dôvody máte pre odchod z našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2 Ako boli vaše schopnosti využívané v našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

3 Ako zložito ste získavali prostriedky pre svoju prácu v rámci našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

4 Koľko priestoru ste v našej spoločnosti mali pre vlastný profesijný rozvoj?
Povinná odpoveď

5 Boli ste v našej spoločnosti adekvátne platovo ohodnotený?
Povinná odpoveď

6 Jednal s vami váš nadriadený férovo?
Povinná odpoveď

7 V akej miere vás nadriadený odmeňoval za dobre odvedenou prácou?
Povinná odpoveď

8 Do akej miery boli nároky vášho nadriadeného realistické?
Povinná odpoveď

9 Boli rozhodnutia vášho nadriadeného rozumné?
Povinná odpoveď

10 Ako často pri rozhodovaní počúval váš nadriadený názory svojich podriadených (teda i vaše)?
Povinná odpoveď

11 Bolo zložité vyjadriť svoj nesúhlas s rozhodnutím nadriadeného?
Povinná odpoveď

12 Ako zvládal váš nadriadený problémy v tíme?
Povinná odpoveď

13 Ako dobre spolupracovali členovia vášho tímu pri riešení spoločného problému?
Povinná odpoveď

14 Ako často sa v týždni pre vás typickom cítite prepracovane alebo v strese?
Povinná odpoveď

15 Do akej miery pre vás bolo zložité zladiť pracovný a súkromný život počas vášho pôsobenia v našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

16 Ako bezpečne ste sa cítili vo svojom pracovnom prostredí v našej spoločnosti?
Povinná odpoveď

17 Aké príjemné bolo vaše pracovné prostredie?
Povinná odpoveď

18 Malo na vás vaše pracovné prostredie pozitívny vplyv?
Povinná odpoveď

19 Čo by mohol zamestnávateľ urobiť, aby zlepšil pracovné podmienky?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

20 Ako by ste celkovo zhodnotili prácu v našej spoločnosti? Boli ste spokojní?
Povinná odpoveď