I detta avsnitt fokuserar vi på beskrivning av grundläggande typer av frågor i en enkät och deras specifika egenskaper.

Typer av frågor i en enkät

En enkät är en kvantitativ forskningsmetod för datainsamling där frågor används för att beskriva ett specifikt forkningsproblem. För att skapa en effektiv enkät måste man känna till typer av frågor och deras detaljer.

Grundläggande uppdelning av frågetyper:

  • Öppna frågor
  • Semi-slutna frågor
  • Slutna frågor

Öppna frågor

Bland öppna frågor klassas framför allt de som erbjuder svar endast i form av en text. De är avsedda för undersökning av specifika svar från respondenter som inte går att uttrycka på något annat sätt än med ord.

Öppna frågor

 

Semi-slutna frågor

Semi-slutna frågor är lämpliga att använda i fall man behöver få både ett konkret och ett textsvar. Textsvaret är vanligtvis definierat som ett separat svar på slutet. Respondenter väljer det om de inte kan välja något av de föreslagna svaraltervativen.

Semi-slutna frågor

Slutna frågor

Slutna frågor erbjuder inte en möjlighet att ange specifiera svar med en beskrivande text. Bland slutna frågor klassas särskilda typer av frågor som är lämpliga för att undersöka heterogena egenskaper av variabler.

Slutna frågor

Specifika typer av frågor

Bland specifika typer av frågor klassas vissa typer av slutna och semi-slutna frågor. De är speciella därför att de erbjuder en möjlighet att anteckna respondenters svar i olika former av variabler (definition av variabler förklaras i en av våra tidigare artiklar). Särskilda typer av frågor är:

  1. Dikotomiska
  2. Likertskala
  3. Lista över artiklar
  4. Ordningsfrågor
  5. Matris av frågor

Dikotomisk fråga

Bland dikotomiska frågor klassas de frågor som erbjuder endast två möjliga svaralternativ. De används för att tydligt skilja mellan respondents egenskaper, erfarenheter eller åsikter.

Dikotomisk fråga

Likertskala

Likertskala används för att undersöka och mäta respondenters attityd mot något. Oftast används den för att mäta grad av respondenters nöjdhet eller samtycke.

likertskala

Lista över artiklar

Lista över artiklar är en typ av semi-slutna frågor som erbjuder sina respondenter ett större antal svar från vilka de kan välja ett eller flera möjliga alternativ.

Lista över artiklar

Ordningsfråga

Denna typ av fråga används för att sortera svar i respondents prioritetsordning. För det mesta sorteras dem genom att tilldela nummer eller flytta på enskilda svaralternativ.

Ordningsfråga

Matris av frågor

Matris av frågor är en av de vanligaste typerna av frågor som behandlar flera parametrar i en enhet. Den används när man behöver flera olika svar med samma variabel.

Matris av frågor

I nästa avsnitt kommer vi att fokusera på hur man ska utforma en högkvalitativ och effektiv enkät som kommer att vara lätt att hantera för respondenter.

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer (inte bara angående serien) tveka inte och kontakta oss på Facebook, Twitter, G+ eller via e-post.

 

Ordlista:

  • Respondent – undersöknings deltagare som svarar på frågor.
  • Variabel – en uppmätt egenskap med hjälp av vilken man kan uttrycka ett specifikt värde.

Skapa ditt eget frågeformulär eller enkät gratis

Det går snabbt och enkelt att skapa din första enkät. Välj bland 100 fördefinierade mallar eller gör en från grunden. Du kommer att få svar inom 5 minuter.

Skapa din egen enkät