Welkom bij de nieuwe serie over het kwantitatieve (empirische) onderzoek. Deze serie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in onderzoek, ook die niet online zijn. In de afzonderlijke delen stellen we het algemene kader van het kwantitatieve onderzoek voor. We beginnen eerst met een eenvoudige beschrijving van de kenmerken, daarna hebben we het over het formuleren van problemen en ten slotte behandelen we de kwestie van doelgroepkeuze.

Deze serie zal elke vrijdag in drie series gedurende 9 weken worden uitgebracht. Na de inleidende serie artikelen volgt de serie die gaat over de correcte en eenvoudige opstelling van de enquête. In de laaste serie besteden we aandacht aan het specifieke gebied van het kwantitatieve onderzoek – de online enquêtes.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Het kwantitatieve onderzoek is een verzameling methode wetenschappelijk of niet-wetenschappelijk, die tot doel heeft het onderzochte gebied te beschrijven. Het onderzoek kan aan de hand van verschillende methoden worden uitgevoerd, maar het kwantitatieve onderzoek wordt meestal gebruikt vanwege de eenvoud en het gemak ervan.
Met kwantitatief onderzoek bedoelen we een dataverzameling die op een groot aantal respondenten gericht is. Deze respondenten beantwoorden doorgaans vragen uit een vragenlijst. De antwoorden worden dan verwerkt en statistisch beoordeeld.

Onderzoeksmethoden

Het kwantitatieve onderzoek wordt vaak met het kwalitatieve onderzoek verbonden. Om de passende onderzoeksmethode te kiezen, zou ieder onderzoeker zich de volgende vragen moeten stellen (de vraagformulering wordt in het volgende deel behandeld):

 • Wat is het onderwerp van het onderzoek?
 • Wat is de doelgroep?
 • Welke middelen heeft de onderzoeker tot zijn beschikking?
 • Welk doel wil hij bereiken?
 • Wat is zijn positie?

De volgende tabel legt de verschillen tussen de kwantitatieve en kwalitatieve methode van dataverzameling uit:

Kwantitatieve dataverzameling

Kwalitatieve dataverzameling*

De steekproef bestaat uit een groot aantal respondenten De steekproef bestaat uit een klein aantal respondenten
Wordt meestal aan de hand van enquêtes uitgevoerd Wordt meestal aan de hand van persoonlijke interviews uitgevoerd
Het probleem wordt oppervlakkig onderzocht Het probleem wordt diep onderzocht
Niet-tijdrovend Tijdrovend
Deductie* op basis van resultaten Inductie* op basis van resultaten
Statistische verwerking van data Niet-statistische verwerking van data

Schema van het onderzoeksproces

Deze afbeelding stelt het standaardonderzoeksproces voor – vanaf de beginsituatie naar de formulering van de conclusies.

schema_van_het_onderzoeksproces

 1. Beginsituatie– je hebt een probleem dat je moet oplossen, maar je weet niet hoe.
 2. Formulering van hypotheses – je ontwerpt de veronderstelling dat de toestand onbevredigend is en je bedenkt een oplossing.
 3. Keuze van de onderzoeksmethode – een bewuste keuze van de onderzoeksmethode op basis van de hypotheses en onderzoeksvragen.
 4. Dataverzameling – het proces van verwerving van antwoorden van respondenten op basis van de gekozen methode.
 5. Data-analyse – verwerking van verkregen data uit het proces van dataverzameling.
 6. Invoering van conclusies – de invoering van nieuwe kennis uit het hele onderzoeksproces vanaf de beginsituatie van het „project“.

+ Voordelen van het kwantitatieve onderzoek

 • Als je deze methode gebruikt (de enquête voor kwantitatief onderzoek), zal deze je veel responsen – antwoorden – opleveren van klanten, gebruikers en andere bevolkingsgroepen waarop jij of jouw organisatie gericht is. De kwantitatief verzamelde data dienen om efficiëntere beslissingen te nemen, een preciesere planning te maken, betere communicatie met klanten te hebben, enz.
 • Typerend voor deze methode is het feit dat ze snel uitvoerbaar, goedkoop en door het publiek eenvoudig in te vullen is, vooral als een online enquête voor de dataverzameling wordt gebruikt.

– Nadelen van kwantitatief onderzoek

 • De resultaten van het kwantitatieve onderzoek kunnen te algemeen zijn. Het probleem wordt niet altijd diep genoeg beschreven.
 • De onderzoeker kan belangrijke eigenschappen van de steekproef vergeten, omdat hij aandacht aan een concreet probleem schenkt en geen rekening met de bredere context van het probleem houdt.

In het volgende deel hebben we het over de formulering van het onderzoeksprobleem en de ermee gepaard gaande stappen die belangrijk zijn voor het succes van het hele onderzoeksproces.
Mocht je vragen, suggesties en opmerkingen hebben (niet alleen de serie betreffend), dan kun je altijd contact met ons opnemen via
Facebook, Twitter, G+ of e-mail.

Less ook:

Woordenlijst*:

 • Kwalitatieve dataverzameling – methode aan de hand waarvan hoogwaardige en gedetailleerde informatie wordt verkregen. Een kleine steekproef wordt via lange interviews en persoonlijke contact onderzocht.
 • Deductie – er wordt op basis van een groot aantal data uit een groot aantal mensen een zekere conclusie getrokken (van de algemene naar de concrete conclusie).
  Voorbeeld: De meerderheid van de klanten waardeert de ligging van het winkelcentrum niet = slecht gekozen ligging van het het winkelcentrum.
 • Indcutie – er wordt op basis van een klein aantal data uit een klein aantal mensen een algemene conclusie getrokken (van de concrete naar de algemene conclusie).
  Voorbeeld: Alle 10 ondervraagde studenten gaan graag naar het café = studenten gaan graag naar het café/ studenten houden van koffie.
 • Hypothese – de veronderstelling van het onderzoek (deze kan bevestigd of weergelegd worden).
 • Respondent – de deelnemer van het onderzoek die de vragen beantwoordt.
 • Statistische verwerking – verwerking van data uit vragenlijsten die duidelijk gevisualiseerd zijn (meestal worden data in tabellen en grafieken verwerkt)

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête