Vítáme Vás u nového seriálu, zaměřeného na kvantitativní (empirický) výzkum. Seriál je určen pro všechny zájemce o výzkumy, a to nejen v online prostředí. V jednotlivých dílech budete seznámeni s obecným rámcem kvantitativního výzkumu. Začneme zjednodušenou charakteristikou, přes formulace výzkumných problémů a skončíme u problematiky výběru vzorku.

Tento seriál bude pravidelně vycházet každý pátek, ve 3 sériích po dobu 9 týdnů. Po ukončení úvodní série článků bude následovat série, zabývající se tématem správné a snadné tvorby dotazníků. Jako poslední v řadě se během zbývajícího času zaměříme na specifickou oblast kvantitativního výzkumu – online dotazníky.

Co je to kvantitativní výzkum?

Kvantitativní výzkum je metoda pro sběr dat, vědeckého i nevědeckého zkoumání, která má za cíl popsat zkoumanou oblast. Výzkum se dá provádět více metodami, ale kvantitativního průzkumu bývá nejčastěji využíváno pro jeho jednoduchost a nenáročnost.

Kvantitativní metodou můžeme rozumět takový sběr dat, který je zaměřen na velké množství respondentů. Tito respondenti nejčastěji odpovídají na otázky formou dotazníků, které jsou následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny.

Výzkumné metody

kvantitativním zkoumáním bývá také často spojován kvalitativní výzkum. Pro správné zvolení výzkumné metody by si měl každý výzkumník položit otázky (problematikou formulací otázek se budeme zabývat v dalším dílu):

 • Co je předmětem jeho zkoumání?
 • Jaká je jeho cílová skupina?
 • Kolika prostředky disponuje?
 • Čeho chce dosáhnout?
 • Jaké stanovisko zastává?

Následující tabulka uvádí rozdíly mezi kvantitativní a kvalitativní metodou sběru dat:

Kvantitativní sběr dat

Kvalitativní sběr dat*

Výzkumný vzorek lidí je velký počet respondentů Výzkumný vzorek lidí je malý počet respondentů
Provádí se především pomocí dotazníkových šetření Provádí se především pomocí osobních rozhovorů
Zkoumá problémy okrajově Zkoumá problémy do hloubky
Časově nenáročný Časově náročný
Dedukce* z výsledků Indukce* z výsledků
Statistické zpracování dat Nestatistické zpracování dat

Schéma výzkumného procesu

Následující obrázek vyjadřuje typický proces výzkumu – od nevyhovujícího stavu až po formulaci závěrů.

Schéma výzkumu

 1. Nevyhovující stav – máte problém, který chcete řešit, ale nevíte přesně jak.
 2. Formulace hypotéz – vytvoření předpokladu současného nevyhovujícího stavu a způsobu pro nápravu problému.
 3. Výběr metody zkoumání – cílený výběr metody zkoumání na základě předdefinovaných hypotéz a výzkumných otázek.
 4. Sběr dat – proces získávání odpovědí od respondentů zvolenou metodou sběru dat (více informací také v článku 12+1 tipů jak zvýšit počet vyplněných dotazníků).
 5. Analýza dat – zpracování získaných dat z procesu sběru dat.
 6. Implementace závěrů – zavedení nových poznatků z celého procesu výzkumu do nevyhovujícího stavu “projektu“.

+ Výhody kvantitativního výzkumu

 • Pokud zvolíte tuto metodu (dotazník pro kvantitativní výzkum), přinese Vám velké množství responsí – odpovědí – od klientů, zákazníků, uživatelů a ostatních skupin obyvatel, na které jste se Vy nebo Vaše organizace zaměřili. Na základě statistického zpracování kvantitativně získaných dat můžete poznatky využívat k efektivnějšímu rozhodování, přesnějšímu plánování, komunikaci se zákazníky apod.
 • Tato metoda se také vyznačuje tím, že je rychle proveditelná, levná a zvládnutelná jednotlivci, zejména je-li použit online dotazník ke sběru dat.

– Nevýhody kvantitativního výzkumu

 • Výsledky z kvantitativního výzkumu mohou být příliš obecné. Ne vždy totiž dokážou popsat problém do hloubky.
 • Výzkumník může opomenout důležité vlastnosti zkoumaného vzorku, protože se soustředí na konkrétní problém a nemusí počítat s širší oblastí problému.

V dalším díle – Kvantitativní výzkum 2 – Formulace výzkumného problému – se zaměříme na formulaci výzkumného problému a s tím spojených kroků, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí celého procesu výzkumu. 

V případě otázek, návrhů a připomínek (nejen k seriálu) nás neváhejte kontaktovat na Facebooku, Twitteru, G+ nebo mailem.

Slovníček pojmů

 • Kvalitativní sběr dat – metoda, při které se zkoumá malý vzorek lidí, se kterými se především dlouhými rozhovory a osobním kontaktem získávají cenné a podrobné informace.
 • Dedukce – z velkého množství dat, získaných od velkého počtu lidí se dospívá k určitému závěru (postup od obecného k jednotlivému závěru). Příklad: Většině zákazníků nevyhovuje poloha obchodního centra = špatně zvolená poloha místa obchodního centra.
 • Indukce – z malého počtu dat, získaných od malého počtu lidí, se vyvozuje obecný závěr (postup od jednotlivého k obecnému závěru). Příklad: Všech 10 dotázaných studentů rádo chodí do kavárny = studenti rádi chodí do kavárny / Studenti mají rádi kávu.
 • Hypotéza – předpoklad výzkumu (dá se potvrdit nebo vyvrátit).
 • Respondent – účastník výzkumu, který odpovídá na otázky.
 • Statistické zpracování – zpracování dat získaných z dotazníků, které jsou vizualizovány do přehledné podoby (nejčastěji jsou data zpracovávána do grafů a tabulek).

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník